Dotacje FENG

Fundusze unijne odgrywają kluczową rolę w napędzaniu innowacji. Jednym z nowszych źródeł wsparcia jest dotacja FENG. Jej wpływ i znaczenie dla rozwoju regionów oraz przedsiębiorstw w Europie jest niezwykle istotny. Chcesz skorzystać z dotacji FENG? Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, takie jak: główne założenia projektu, proces aplikacji, harmonogram i listę podmiotów, które mogą z niej skorzystać. Na koniec zachęcimy Cię także do nawiązania współpracy z ekspertem od pozyskiwania funduszy unijnych – Strategor!

Główne założenia programu FENG

FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program finansowania, który powstał w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. To kontynuacja wcześniejszych projektów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020). FENG skupia się na wsparciu polskiej gospodarki, dlatego na dotacje mogą liczyć projekty działające w ramach kluczowych obszarów dla rozwoju polskiej gospodarki, czyli te, które przyczyniają się do transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Ich listę określają Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Celem programu jest także wzrost konkurencyjności MŚP, rozszerzenie działalności ośrodków transferu technologii oraz rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji. FENG to dotacje w ramach:

- programów centralnych,

- programów regionalnych,

- programów dla 6 wybranych województw (podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i regionu mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i 9 powiatów ościennych).

Program FENG to 7,9 mld euro na dotacje dla firm, z czego ponad połowa (55%) zostanie przeznaczona na innowacje wpływające na rozwój gospodarki. Aby otrzymać dotacje, przedsiębiorstwa muszą albo przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe albo je wdrożyć. Pozostałe priorytety skupiają się na zazielenieniu i cyfryzacji. Wsparcie obejmuje: dotacje, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne oraz instrumenty finansowe, gwarancyjne i kapitałowe.

Program FENG – Priorytety

FENG oferuje fundusze europejskie w ramach czterech priorytetów:

- priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców (Ścieżka SMART),

- priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom (Kredyt technologiczny),

- priorytet III – Zazielenienie przedsiębiorstw (Kredyt ekologiczny),

- priorytet IV – Pomoc techniczna.

Priorytet 1 – Ścieżka SMART

Priorytet 1 zakłada wsparcie dla przedsiębiorców w ramach ścieżki SMART. FENG obejmuje:

- dofinansowania w modułach B+R (moduł B+R), 

- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (moduł wdrożenie innowacji),

- budowę lub rozbudowę infrastruktury B+R (moduł infrastruktura B+R),

- internacjonalizację (moduł internacjonalizacja), 

- rozwój kompetencji kadr (moduł kompetencje),

- cyfrową transformacją przedsiębiorstw (moduł cyfryzacja), 

- zieloną gospodarkę (moduł zazielenienie przedsiębiorstw).

Budżet Ścieżki Smart to prawie 4,4 mld EUR.

Moduł B+R jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw, które aplikować muszą do NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Natomiast w przypadku małych i średnich firm składających aplikację do PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) konieczny jest moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Założenia ścieżki Smart w ramach FENG są dość rozległe, co pozwala realizować nawet bardzo kompleksowe przedsięwzięcie w ramach jednej aplikacji. Moduły można wdrażać w sposób linearny, kiedy kończąc jeden moduł, zaczynamy drugi z nim powiązany lub nielinearny, gdy moduły realizujemy niezależnie od siebie.

Zasady finansowania:

- forma wsparcia: dotacja,

- maksymalny poziom dofinansowania: 80%,

- konkurencyjny sposób wyboru projektów,

- pomoc publiczna.

Priorytet 2 – Kredyt technologiczny

Drugi priorytet skupia się na stworzeniu środowiska przyjaznego innowacjom. Dlatego jego celem jest mobilizacja instytucji nauki do komercjalizacji wyników swoich prac oraz do współpracy z zagranicznymi instytucjami. Budżet wynosi 2,7 mld EUR. W ramach priorytetu zidentyfikowano 32 działania.

Kluczowy w tym aspekcie jest kredyt technologiczny, który może być przeznaczony na budowę i rozbudowę zakładów produkcyjnych, w tym także na:

- zakup środków trwałych (maszyn i urządzeń),zakup nieruchomości, zabudowanych i niezabudowanych,

- zakup licencji, patentów, oprogramowania,

- pokrycie kosztu prac budowlanych.

Zasady finansowania:

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR,

- dostępny poziom dofinansowania musi zgadzać się z mapą pomocy regionalnej,

- dofinansowanie w przypadku mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 70%, a w przypadku średnich 60%.

Priorytet 3 – Kredyt ekologiczny

Kolejny priorytet zwraca uwagę na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności energetycznej (oszczędność energii pierwotnej na poziomie minimum 30%). Dlatego na wsparcie mogą liczyć projekty, które uwzględniają cele Europejskiego Zielonego Ładu. Budżet 3 priorytetu wynosi 800 mln EUR.

Dotacje unijne można otrzymać w ramach konkursu kredyt ekologiczny. Działanie skupia się na:

- wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających termomodernizację posiadanych budynków,

- modernizacji istniejącej infrastruktury,

- inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zasady finansowania:

- poziom dofinansowania związany z zakupem maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i materiałów budowlanych zależy od mapy pomocy regionalnej i wielkości przedsiębiorstwa – mikro i małe przedsiębiorstwa: od 40% do 70%, średnie przedsiębiorstwa: od 30% do 60%, small mid-caps i mid-caps: od 20% do 50%,

- dofinansowanie na energię ze źródeł odnawialnych – od 30% do 80%,

- dofinansowanie na systemy ciepłownicze i chłodzące – od 45% do 80%,

- dofinansowanie na audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i/lub audyt efektywności energetycznej – 50%,

- dofinansowanie na koszty usług doradczych – 50%,maksymalna wartość projektu 50 mln EUR.

Priorytet 4 – Pomoc techniczna

Końcowy priorytet skupia się na wsparciu strukturalnym dla beneficjentów poprzez inicjatywy motywujące i ułatwiające ubieganie się o fundusze, jak również przez działania edukacyjne i organizacyjne wspomagające instytucje odpowiedzialne za realizację programu. Dofinansowanie przeznaczone jest dla instytucji i podmiotów, które wspierają realizację programu FENG. Budżet priorytetu 4 wynosi 159 mln EUR.

Typy beneficjentów

Z dotacji FENG mogą skorzystać przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie i duże firmy), sektor naukowy, konsorcjum przedsiębiorców, konsorcjum przedsiębiorców z organizacjami badawczymi oraz instytucje otoczenia biznesu. Co ważne program uwzględnia dwa nowe segmenty przedsiębiorstw, do których skierowana jest większa ilość ofert. Należą do nich small mid-cap, czyli mała spółka o średniej kapitalizacji (firma zatrudniająca do 499 pracowników, której roczne przychody nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa 86 mln EUR) oraz Mid-cap, czyli spółka o średniej kapitalizacji (firma zatrudniająca do 3000 pracowników). 

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności oraz lokalizacji inwestycji. Mapa pomocy regionalnej na lata 2022 -2027 dla Polski określa, w jakim stopniu dane obszary mogą liczyć na wsparcie Unii Europejskiej.

Dotacja FENG – harmonogram naboru 

Dla każdy priorytetu określono inny harmonogram naboru, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W związku z tym przedsiębiorcy i instytucje zainteresowane konkretnym priorytetem powinny śledzić odpowiednie daty i terminy, aby zapewnić skuteczne i terminowe zgłoszenie swojego projektu. Ważne jest, aby dostosować się do tych harmonogramów, ponieważ opóźnienia mogą wpłynąć na szanse uzyskania wsparcia.

Priorytet 1 (Ścieżka SMART) – koniec I naboru: do 9 maja 2023 r. godz. 16:00, II naboru: do 15 listopada 2023 godz. 16:00,Priorytet 2 (Kredyt technologiczny) – start naboru wniosków: 23 marca 2023, koniec naboru wniosków: 31 maja 2023, godz. 16:00,Priorytet 3 (Kredyt ekologiczny) – start naboru wniosków: 13 czerwca 2023, koniec - 17 sierpnia 2023.

Strategor – pomoc w uzyskiwaniu dotacji FENG

Rozpoczęcie procesu aplikacji o dotacje z FENG może być złożonym i wymagającym zadaniem, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Aby zapewnić sobie jak największe szanse na uzyskanie wsparcia, warto korzystać z pomocy ekspertów w tej dziedzinie. Tutaj pojawia się Strategor.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w doradztwie w zakresie funduszy unijnych. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania dotacji unijnych. Pomagamy w analizie potencjału projektu, przygotowaniu wniosków, a także w dalszym zarządzaniu projektem po uzyskaniu wsparcia.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

- Doświadczenie – nasz zespół pomógł już wielu firmom w uzyskaniu dotacji.

- Indywidualne podejście – znamy specyfikę różnych branż i dostosowujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb klienta.

- Gwarancja jakości – dokładnie analizujemy każdy projekt, by mieć pewność, że ma on szansę na uzyskanie wsparcia.

Jeśli masz pomysł na projekt, który mógłby być dofinansowany z funduszy unijnych, skontaktuj się z nami. Pomagamy na każdym etapie – od analizy koncepcji, przez przygotowanie wniosku, aż po realizację projektu. Dzięki wsparciu ekspertów z Strategor możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji i przyspieszyć rozwój swojego biznesu.

Zróbmy razem kolejny krok w kierunku innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziśpomoc w uzyskiwaniu dotacji to nasza specjalność.

Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia. Dlatego niezbędna jest pomoc w dotacji udzielana przez doświadczonych specjalistów. 

Uczciwość i transparentność

Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

Sprofilowanie projektu

Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

Kompleksowa usługa

Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

Partnerskie podejście

Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

Doświadczenie

W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

Skuteczność

Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

Zrealizuj z nami swój cel

Pozyskanie i rozliczenie dotacji unijnych dla firm jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami UE dla firm, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

Proces współpracy

Ustalenie strategii pozyskania dotacji

Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

Rozliczenie projektu

Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

Efekty naszego sukcesu

Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Elektrownia Biogazowa Cychry

Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Destylacje Polskie Sp. z o.o.

Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

Badania i rozwój
KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

Produkcja i nowe technologie
Notto Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Zastanawiasz się, czy skorzystać z naszej pomocy w uzyskiwaniu dotacji? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.  

Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

Tak.

Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

Czym są dotacje na fotowoltaikę?

Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy