Określenie statusu przedsiębiorstwa w kontekście definicji MŚP

Cel usługi

Poprawne określenie wielkości firmy i jej przynależności do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest rzeczą kluczową biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość pomocy publicznej ze środków zarówno europejskich jak i krajowych skierowana jest właśnie do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sama procedura określenia statusu firmy jest bardzo skomplikowana a istniejąca definicja MŚP zawarta w „Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008)” jest nieprecyzyjna i nie określa sposobu postępowania w przypadku bardziej skomplikowanych przypadków.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do firm, które pragną ubiegać się o wsparcie ze środków publicznych. W ostatnim czasie instytucje odpowiedzialne za przydzielanie środków publicznych bardzo mocno zaostrzyły procedury weryfikacji statusu MŚP podmiotów będących beneficjentami pomocy, bądź ubiegających się o taką pomoc. O ile samo wyliczenie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, jego obrotów i sumy bilansowej nie jest problematyczne, o tyle większe problemy pojawiają się w przypadku konieczności rozstrzygnięcia czy firma jest przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w stosunku do innego przedsiębiorstwa (jeżeli taka sytuacja ma miejsce należy przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa brać pod uwagę jego relacje z innymi podmiotami). Błędne określenie statusu przedsiębiorstwa może prowadzić do utraty wsparcia bądź konieczności jego zwrotu. Firma STRATEGOR posiada bogate doświadczenie w zakresie ustalania statusu MŚP przedsiębiorstw. Bazując na dostępnych uregulowaniach prawnych, instrukcjach, wytycznych, wyrokach polskich i europejskich sądów oraz przede wszystkim opiniach instytucji publicznych (głównie UOKiK oraz Komisji Europejskiej) ws. spraw dotyczących naszych klientów jesteśmy Państwu w stanie zapewnić kompleksową usługę w zakresie ustalania statusu MŚP obejmującą m.in. następujące elementy:

 • pomoc w kalkulacji poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, weryfikację treści zawieranych umów cywilno-prawnych pod kątem konieczności ich ewentualnego uwzględniania przy liczeniu średniorocznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie;
  • określenie powiązań kapitałowych i osobowych z innymi przedsiębiorstwami;
   • analizę bardzo skomplikowanych macierzy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach dużych grup kapitałowych;
    • analizę skomplikowanych i nietypowych rodzajów powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (np. powiązań za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, podmiotów publicznych, sieci aniołów biznesu, podmiotów zagranicznych itp.);
     • analizę możliwych powiązań osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami (analizę udziałowców spółek, składów rad nadzorczych, zarządów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw);
      • analizę powiązań poprzez grupy osób działających wspólnie (np. członków rodziny);
       • analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa w kontekście definicji MŚP w przypadku zmian własnościowych, przejęcia, prywatyzacji itp.;
        • analizę powiązań kontrahenckich, gospodarczych, ekonomicznych pomiędzy przedsiębiorstwami w kontekście wywierania dominującego wpływu;
         • analizę rynków, na których działają przedsiębiorstwa w celu ich zakwalifikowania jako rynek właściwy lub rynek pokrewny;
          • pomoc w wyjaśnianiu kwestii spornych dotyczących statusu MŚP, reprezentowanie naszych klientów w sporach z instytucjami udzielającymi pomocy publicznej;
           • uzyskiwanie wiążących opinii dotyczących statusu MŚP wydawanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

            Kiedy nawiązać współpracę?

            Jeśli chcecie Państwo określić status swojego przedsiębiorstwa każdy moment jest dobry. Najlepiej jednak skontaktować się z naszymi doradcami na etapie planowania inwestycji, przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o dofinansowanie.

            Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

            Skontaktuj się