Realizacja i rozliczanie projektów unijnych

Cel usługi

Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków publicznych, oprócz dbałości o kwestie merytoryczne w projekcie, wymaga odpowiedniego planowania. Niekiedy konieczne są zmiany w projekcie, których wprowadzenie - bez narażania projektu na utracenie dofinansowania - wymaga doświadczenia i znajomości zasad dotyczących programów dotacyjnych. Nasi specjaliści oferują obsługę tego procesu w formie usługi, jaką jest rozliczanie projektów unijnych. Doradzimy Państwu, w jaki sposób działać i jak układać relacje z organami administracji, żeby zrealizować projekt bez przeszkód, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, korzystanie z dofinansowania ze środków publicznych obliguje Państwa do stosowania się do szczególnych procedur wyboru dostawców, uwzględniających zasady bezstronności i ekonomicznej efektywności. Służymy naszym doświadczeniem w przygotowaniu odpowiednich procedur i dokumentów wyboru kontrahentów.

Usługa „Rozliczanie projektów unijnych" obejmuje następujące elementy:

 • wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
  • przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym;
   • sporządzanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty;
    • przygotowanie wniosków o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą;
     • przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: opisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;
      • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
       • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do kontrahentów;
        • przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie, próśb i pytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu;
         • weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia przez Beneficjenta;
          • dbanie o promocję oraz informację projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konieczności promowania projektu – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową Beneficjenta, dokumentów zawierających logotypy UE;
           • sprawdzanie osobiście w firmie bądź w siedzibie Beneficjenta dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu tuż po wypłacie ostatniej transzy płatności – po zakończeniu realizacji projektu;
            • weryfikowanie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą;
             • przygotowanie Beneficjenta do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty;
              • opracowanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu.

               Do kogo kierowana jest usługa?

               Usługa kierowana jest do podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację swoich inwestycji.

               Kiedy nawiązać współpracę?

               Jeśli rozpoczynacie Państwo projekt jeszcze przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania, współpracę z nami najlepiej nawiązać właśnie wtedy – pomożemy Państwu prowadzić projekt tak, aby w momencie otrzymania dofinansowania spełniał on wszystkie wymogi potrzebne do otrzymania refundacji środków. Im wcześniej zajmiemy się Państwa projektem i rozpoczniemy rozliczanie dotacji, tym większa gwarancja, że projekt od początku będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi dla danego programu.

               Jeśli uzależniacie Państwo realizację projektu od informacji o przyznaniu dofinansowania, z naszymi doradcami najlepiej spotkać się zaraz po otrzymaniu tej decyzji, jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

               Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

               Skontaktuj się