Rodzaje projektów

Produkcja i nowe technologie

Możliwości finansowania

Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców nadal cieszą się programy dedykowane działalności inwestycyjnej, w których to dofinansowanie obejmuje m.in. budowę lub rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, a także zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń. Celem tego typu przedsięwzięć jest poprawa konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie i udoskonalenie dotychczasowej oferty asortymentowej.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 oferuje wiele działań ukierunkowanych na rozwój firmy poprzez jej rozbudowę i wyposażenie. Środki finansowe ulokowane są zarówno w programach regionalnych jak i krajowych. Jednym z najbardziej interesujących działań dla przedsiębiorców jest działanie 3.2.1 "Badania na rynek", dające możliwość wdrożenia wyników prac B+R i sfinansowania kosztów związanych z rozbudową i wyposażeniem firmy. Należy jednak mieć na uwadze, że dotacje w wyżej przedstawionym zakresie dostępne są jedynie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Co więcej, skala trudności, biorąc pod uwagę kryteria konkursowe, jest naprawdę bardzo wysoka! Wszystkie projekty inwestycyjne muszą wykazywać się innowacyjnością, najczęściej ulokowaną zarówno w technologii jak i produktach będących wynikiem zrealizowanego przedsięwzięcia.

Przykłady programów finansujących działalność inwestycyjną przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Założeniem i celem działania „Badania na rynek” jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz wprowadzeniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Współfinansowanie innowacyjnych na skalę światową projektów wdrożeniowych (tzw. „twardych inwestycji”) ma stanowić dodatkową zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych przez przedsiębiorstwa. Udostępnienie wsparcia ze środków unijnych w formie „Badań na rynek” jest również istotne z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R.

Instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną, a dalej przyznającą dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Założeniem działania jest wsparcie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem przeprowadzenia własnych lub nabytych prac B+R. Otrzymane efekty badań powinny mieć postać prawa własności przemysłowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W działaniu kluczowe jest także zaplanowanie w projekcie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych i jednocześnie innowacyjnych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną, a dalej przyznającą dofinansowanie, jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Koszty kwalifikowalne możliwe do sfinansowania

W ramach projektów związanych z rozbudową i wyposażeniem firmy dofinansowaniu podlegają następujące koszty inwestycyjne:

 • nabycie nieruchomości;
  • roboty i materiały budowlane;
   • zakup lub wytworzenie środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń;
    • zakup wartości niematerialnych lub prawnych.
     • Kryteria oceny wniosków
      • W przypadku krajowych programów dotujących działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, kluczowe znaczenie mają dwa zasadnicze czynniki, a mianowicie:
       • innowacyjność – zarówno w przypadku technologii, jak i produktu należy przedstawić cechy, parametry i funkcjonalności, które wyróżniają ww. technologię bądź produkt na tle dostępnych na rynku rozwiązań alternatywnych;
        • potencjał rynkowy – badaniu podlega konkurencyjność zaproponowanego rozwiązania w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku; dodatkowo brana jest również pod uwagę przewidywana wielkość rynku mająca bezpośrednie przełożenie na sukces ekonomiczny projektu.

         Oba powyższe kryteria są punktowane, w związku z czym, biorąc pod uwagę zainteresowanie przedsiębiorców tego typu działaniami, decydujące o przyznaniu dofinansowania. Należy jednak zaznaczyć, że o sukcesie projektu i przyznaniu dofinansowania decydują również takie czynniki jak zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu, racjonalność przedstawionych wydatków, a także stopień przygotowania projektu do realizacji.

         Wysokość dofinansowania oraz procent dofinansowania mogą być różne – w zależności od wybranego programu, od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. Poniższa ilustracja przedstawia kształtowanie się procentu dofinansowania dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw i województw:

         Mapa pomocy regionalej w Polsce w latach 2014-2020

         Powyższa ilustracja wskazuje na procent dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wartość tą należy:

         • zwiększyć o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw;
          • zwiększyć o 10% dla średnich przedsiębiorstw.

           Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

           Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia. Dlatego niezbędna jest pomoc w dotacji udzielana przez doświadczonych specjalistów. 

           Uczciwość i transparentność

           Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

           Sprofilowanie projektu

           Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

           Kompleksowa usługa

           Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

           Partnerskie podejście

           Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

           Doświadczenie

           W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

           Skuteczność

           Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

           Zrealizuj z nami swój cel

           Pozyskanie i rozliczenie dotacji unijnych dla firm jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami UE dla firm, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

           Proces współpracy

           Ustalenie strategii pozyskania dotacji

           Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

           Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

           Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

           Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

           Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

           Zawarcie umowy o dofinansowanie

           Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

           Rozliczenie projektu

           Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

           Efekty naszego sukcesu

           Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

           Przetwórstwo rolno-spożywcze
           Elektrownia Biogazowa Cychry

           Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

           Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

           Produkcja i nowe technologie
           Destylacje Polskie Sp. z o.o.

           Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

           Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

           Badania i rozwój
           KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

           Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

           Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

           Produkcja i nowe technologie
           Notto Sp. z o.o.

           Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

           Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

           Produkcja i nowe technologie
           Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

           Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

           Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

           Najczęściej zadawane pytania

           Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Zastanawiasz się, czy skorzystać z naszej pomocy w uzyskiwaniu dotacji? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.  

           Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

           Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

           Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

           Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

           Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

           Tak.

           Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

           Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

           Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

           Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

           Czym są dotacje na fotowoltaikę?

           Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

           Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

           Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

           Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

           Skontaktuj się

           Nasi partnerzy