Rodzaje projektów

Energetyka i OZE

Charakterystyka obszaru

Branża energetyczna, w tym odnawialne źródła energii (OZE) są aktualnie w centrum zainteresowania inwestorów. Rosnące ceny energii, a tym samym wzrost kosztów przedsiębiorstw wpływa na spadek konkurencyjności polskich firm. Z powodu wysokich cen gazu oraz energii coraz więcej firm zastanawia się nad ograniczeniem produkcji, bądź całkowitym jej zaprzestaniem. Zapotrzebowanie na czystą energię zwiększa się również na skutek zarówno rosnących globalnych nacisków politycznych i społecznych, jak i ze względu na zmieniające się regulacje środowiskowe i energetyczne.

Niepewna sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii sprawia, że ilość oddawanych do użytkowania instalacji drastycznie zmalała. Trudności firm z branży potęguje wzrost cen energii elektrycznej i świadectw pochodzenia zielonej energii oraz niestabilność polskiego prawodawstwa. Sprawia to, iż do realizacji przedsięwzięć wymagane jest pozyskanie dodatkowych, bezpiecznych źródeł finansowania, które zmniejszą ryzyko inwestycyjne. W obliczu takiej sytuacji, dotacja to najlepszy sposób na zaspokojenie potrzeb kapitałowych – nie tylko poprawia ona wskaźniki opłacalności całej inwestycji, ale i znacznie zwiększa szanse na pomyślny montaż finansowy – w przypadku braku wkładu własnego, banki znacznie przychylniej udzielają kredytów na realizację projektów, którym przydzielone zostało dofinansowanie.

Eksperci Strategora specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje z zakresu wszystkich powszechnie stosowanych odnawialnych źródeł energii. Najszerszym obszarem naszej działalności są dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe oraz jednostki wysokosprawnej kogeneracji, czyli branże nie tylko najszybciej rozwijające się, ale też dziedziny OZE o największym potencjale w Polsce, uwzględniając jej uwarunkowania środowiskowe i klimatyczne.

Inwestycje możliwe do sfinansowania:

 • instalacje fotowoltaiczne;
  • pompy ciepła;
   • biogaz;
    • biomasa;
     • energetyka wodna;
      • geotermia;
       • sieci przesyłowe dla OZE;
        • magazyny energii;
         • rozwiązania hybrydowe.

          Źródła dofinansowania

          Inwestycje z zakresu energetyki, w tym OZE można sfinansować głównie z dwóch źródeł:

          • środki z budżetu Unii Europejskiej;
           • środki krajowe z programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            Dotacje z Unii Europejskiej dają największe i najszersze możliwości finansowania.

            Głównym źródłem finansowania tego rodzaju inwestycji będzie Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), którego budżet w perspektywie 2021-2027 wynosi ponad 25 mld euro.

            Działania związane z energetyką, w tym OZE można sfinansować ponadto jako jeden z komponentów projektu w ramach pozostałych programów. Mniejsze instalacje mogą być dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych, a za ich wdrożenie najczęściej odpowiedzialne są Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

            Koszty kwalifikowane do dofinansowania

            W zależności od konkursu katalog kosztów możliwych do objęcia wsparciem uwzględnia:

            • dokumentację projektową i wykonawczą;
             • środki trwałe, maszyny i urządzenia (wraz z kosztami ich instalacji i uruchomienia);
              • zakup nieruchomości;
               • materiały i prace budowlane;
                • wartości niematerialne i prawne, patenty, licencje;
                 • analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze (w tym niekiedy także koszt opracowania Studium Wykonalności/Biznesplanu jako załącznika do wniosku o dofinansowanie).

                  Typy beneficjentów

                  O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, dostawcy usług energetycznych, jednostki samorządu terytorialnego.

                  Forma i poziom dofinansowania

                  Wsparcie w zależności od koncepcji konkursu może przyjąć jedną z form:

                  • dotacji
                   • pożyczki z częściowym umorzeniem stanowiącym pomoc publiczną;
                    • pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych z preferencyjnym oprocentowaniem;

                     Poziom dotacji dla projektu zależy przeważnie od rentowności danej inwestycji i wyliczany jest z wykorzystaniem mechanizmu luki finansowej, jednak nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych. Zwykle poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 40-60% inwestycji netto.

                     Kluczowe czynniki sukcesu

                     O przyznaniu dotacji decyduje szereg kryteriów, z czego najczęściej wymaganymi oraz najwyżej punktowanymi są:

                     • kryterium efektywności – czyli np. ilość produkowanych MWh w przeliczeniu na kwotę dotacji lub ilość unikniętej emisji dwutlenku węgla; w ramach tego kryterium premiowane są najefektywniejsze energetycznie i kosztowo projekty;
                      • kryterium gotowości do realizacji – ocenie podlega zaawansowanie inwestycji pod kątem administracyjnym i formalno-prawnym: dysponowanie gruntem na potrzeby realizacji projektu, posiadanie dokumentacji technicznej, budowlanej, środowiskowej, warunków przyłączenia do sieci, pozwolenia na budowę, koncesji na wytwarzanie energii, zapewnienie finansowania wkładu własnego;
                       • kryterium potencjału wnioskodawcy – odnoszące się do wykazywanego przez Wnioskodawcę doświadczenia w podobnych inwestycjach oraz posiadania wykwalifikowanej kadry.

                        Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

                        Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia.

                        Uczciwość i transparentność

                        Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

                        Sprofilowanie projektu

                        Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

                        Kompleksowa usługa

                        Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

                        Partnerskie podejście

                        Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

                        Doświadczenie

                        W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

                        Skuteczność

                        Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

                        Zrealizuj z nami swój cel

                        Pozyskanie i rozliczenie dotacji jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

                        Proces współpracy

                        Ustalenie strategii pozyskania dotacji

                        Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

                        Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

                        Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

                        Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

                        Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

                        Zawarcie umowy o dofinansowanie

                        Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

                        Rozliczenie projektu

                        Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

                        Efekty naszego sukcesu

                        Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

                        Przetwórstwo rolno-spożywcze
                        Elektrownia Biogazowa Cychry

                        Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

                        Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

                        Produkcja i nowe technologie
                        Destylacje Polskie Sp. z o.o.

                        Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

                        Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

                        Badania i rozwój
                        KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

                        Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

                        Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

                        Produkcja i nowe technologie
                        Notto Sp. z o.o.

                        Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

                        Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

                        Produkcja i nowe technologie
                        Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

                        Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

                        Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

                        Najczęściej zadawane pytania

                        Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.

                        Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

                        Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

                        Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

                        Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

                        Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

                        Tak.

                        Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

                        Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

                        Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

                        Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

                        Kiedy w końcu wrócą dotacje?

                        Faktycznie Perspektywa Finansowa 2021-2027 opóźnia się mocniej, niż poprzednia. Niemniej jednak jesteśmy już na ostatniej prostej. Według najnowszych informacji płynących z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacje powinny wrócić w pierwszym kwartale 2023 roku.

                        Czy są dotacje na fotowoltaikę?

                        Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

                        Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

                        Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

                        Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

                        Skontaktuj się

                        Nasi partnerzy