Rodzaje projektów

Sieci szerokopasmowe

Charakterystyka obszaru

Czemu fundusz szerokopasmowy jest istotny z perspektywy Unii Europejskiej? Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz równoległe komercyjne inwestycje samorządowe systematycznie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i dostępności do sieci internetowych. Jednak w Polsce nadal jest wiele miejsc bez dostępu do szybkiego internetu, w szczególności problem ten dotyczy obszarów wiejskich o niskiej lub bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz rozproszonej zabudowie, co jest typowe dla wschodniej oraz północno-wschodniej części Polski. Na takich obszarach wysokie koszty utrzymania powodują, że inwestycje w rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej są dla przedsiębiorców nieopłacalne. Tymczasem dotacje unijne mogą zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu.

Źródła finansowania

W ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (priorytet I) kontynuowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku w zakresie dostępu do:

- sieci nowej generacji (NGA - Next Generation Access) lub

- sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN - Very High Capacity Network)

a także działania związane z tworzeniem lub rozwojem dedykowanych sieci telekomunikacyjnych służących świadczeniu usług w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, oparte w możliwie największym zakresie na już istniejącej lub planowanej infrastrukturze.

Ze względu na stale rosnące potrzeby wyrażone przepustowością usług, infrastruktura wspierana w ramach programu będzie musiała zapewniać dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w przypadku gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z możliwością jej modyfikacji do przepustowości mierzonej w gigabitach. W ramach interwencji przewidziano wsparcie projektów, które obejmują budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych, w tym projekty dostępu do publicznej bezprzewodowej sieci internetowej.

Celem wsparcia funduszu szerokopasmowego będzie również zapewnienie gigabitowego dostępu do internetu w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (podmioty nauki, podmioty lecznicze, węzły transportowe, administracja publiczna, przedsiębiorstwa rozumiane jako centra technologiczne/biznesowe). Przewiduje się możliwość wsparcia rozwoju nowoczesnych technologii i systemów łączności zapewniających przepływ wielkich wolumenów danych z bardzo małymi opóźnieniami, w celu opracowania usług i aplikacji dla konkretnych grup odbiorców oraz inteligentnych rozwiązań wykorzystywanych na potrzeby implementacji m.in. inteligentnych miast, wsi oraz rolnictwa, a także przedsięwzięcia o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym wykorzystujące infrastrukturę telekomunikacyjną najnowszych generacji.

Forma i poziom dofinansowania

Wsparcie na internet szerokopasmowy oraz wysokość dotacji będą zależne od zidentyfikowanych w ten sposób potrzeb inwestycyjnych, wynikających z uwarunkowań poszczególnych obszarów określonych na bazie wieloaspektowej oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji:

- obecność infrastruktury,

- dostępność usług,

- gęstość zaludnienia

- typ zabudowy,

- ukształtowanie terenu.

Wsparcie w ramach priorytetu I skupionego na powszechnym dostępie do szybkiego internetu będzie udzielane przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej. Kryteria wyboru projektów oraz procedura konkursowa będą prowadzone w sposób zapewniający m.in. minimalizację pomocy państwa przy zachowaniu odpowiedniej jakości sieci (maksymalizacja zaangażowania kapitału prywatnego) oraz niewypieranie inwestycji prywatnych.

Co do zasady projekty wyłaniane będą w trybie konkurencyjnym, aczkolwiek w przypadku tworzenia lub rozwoju dedykowanych sieci telekomunikacyjnych na rzecz świadczenia usług w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego przewiduje się zastosowanie również trybu niekonkurencyjnego. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach priorytetu promowane będzie wspieranie inicjatyw polegających na nawiązaniu współpracy bilateralnej i międzynarodowej służącej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk we wdrażaniu nowoczesnych technologii i systemów łączności.

Doświadczenia wynikające z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wskazujące, że podstawową formą finansowania projektów powinny być bezzwrotne dotacje, zostaną wykorzystane również w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Zakłada się przyjęcie głównie aukcyjnego systemu wyboru projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej. Jednocześnie na dalszym etapie wdrażania nie wyklucza się wsparcia także w formie instrumentów finansowych oraz połączenia dotacji i instrumentów finansowych. Ewentualna decyzja w tej sprawie uzależniona będzie od wyników oceny ex ante lub innych dokumentów analitycznych, spełniających wymagania zawarte we właściwych przepisach prawnych.

Maksymalny poziom stopy dofinansowania wynosi:

- 50% w regionach lepiej rozwiniętych,

- 70% w regionach przejściowych,

- 85% w regionach słabiej rozwiniętych.

Potrzeby w zakresie dostępu do szybkiego i niezakłóconego internetu wciąż są bardzo duże. W Polsce nadal jest wiele miejsc bez powszechnego dostępu do szybkiego internetu. W związku z powyższym wsparcie dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej będzie realizowane ze środków kilku instrumentów wsparcia.

Co do zasady pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach FERC będzie umożliwiać realizację projektów skupionych na jak najszerszym dostępie do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, realizowane przede wszystkim na obszarach szarych NGA (a więc obszarach, na których istnieje lub w ciągu najbliższych trzech lat ma zostać zbudowana tylko jedna sieć NGA i żaden operator nie planuje zbudować sieci NGA w ciągu najbliższych trzech lat).

Alternatywne źródła finansowania

Działaniem komplementarnym będzie finansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) interwencji na obszarach białych NGA (są to obszary, na których sieci NGA obecnie nie istnieją i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie zostaną zbudowane przez prywatnych inwestorów). W przypadku, gdyby środki KPO okazały się niewystarczające do pokrycia infrastrukturą szerokopasmową wszystkich obszarów białych NGA, uzupełniająco interwencja będzie możliwa do realizacji także ze środków FERC.

Mapa białych obszarów NGA przedstawia obszary, w których nie istnieje sieć szerokopasmowa zapewniająca dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Wartości przedstawiają zagregowaną liczbę punktów białych na danym obszarze.

Możliwość interwencji w celu zwiększenia dostępu do ultra-szybkiego internetu przewidziano również w ramach instrumentu REACT EU w POPC oraz instrumentu Łącząc Europę na lata 2021-2027 (CEF – Connecting Europe Facility). Ze środków REACT EU wsparcie będzie mogło być przeznaczone na zakup usług dostępu do szerokopasmowego internetu dla gospodarstw domowych wykazujących niezaspokojony z przyczyn ekonomicznych lub technicznych popyt na tego typu usługi. Dopuszczone będą także interwencje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach trwale wykluczonych z dostępu do szerokopasmowego internetu. Z kolei środki pochodzące z CEF przyczynią się do wsparcia rozwoju szybkiej i stabilnej łączności, w tym 5G, na transgranicznych szlakach komunikacyjnych. Tak komplementarne i kompleksowe podejście umożliwi osiągnięcie celu Narodowego Planu Szerokopasmowego, który do 2025 roku zakłada zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s świadczonego za pomocą sieci, które w przyszłości umożliwią też korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowościach mierzonych w gigabitach.

Kluczowe czynniki sukcesu

O przyznaniu dotacji z funduszu szerokopasmowego decyduje szereg kryteriów, z czego najczęściej wymaganymi oraz najwyżej punktowanymi są:

- kryterium efektywności – czyli np. liczba punktów dostępowych w przeliczeniu na kwotę dotacji; w ramach tego kryterium premiowane są najefektywniejsze kosztowo projekty;

- kryterium gotowości do realizacji – ocenie podlega zaawansowanie inwestycji pod kątem administracyjnym i formalno-prawnym: dysponowanie gruntem na potrzeby realizacji projektu, posiadanie dokumentacji technicznej, budowlanej, środowiskowej, pozwolenia na budowę, zapewnienie finansowania wkładu własnego;

- kryterium potencjału wnioskodawcy – odnoszące się do wykazywanego przez Wnioskodawcę doświadczenia w podobnych inwestycjach oraz posiadania wykwalifikowanej kadry.

W Strategor oferujemy pomoc w uzyskiwaniu dotacji na internet szerokopasmowy – zapraszamy do kontaktu!

Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia. Dlatego niezbędna jest pomoc w dotacji udzielana przez doświadczonych specjalistów. 

Uczciwość i transparentność

Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

Sprofilowanie projektu

Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

Kompleksowa usługa

Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

Partnerskie podejście

Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

Doświadczenie

W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

Skuteczność

Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

Zrealizuj z nami swój cel

Pozyskanie i rozliczenie dotacji unijnych dla firm jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami UE dla firm, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

Proces współpracy

Ustalenie strategii pozyskania dotacji

Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

Rozliczenie projektu

Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

Efekty naszego sukcesu

Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Elektrownia Biogazowa Cychry

Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Destylacje Polskie Sp. z o.o.

Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

Badania i rozwój
KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

Produkcja i nowe technologie
Notto Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Zastanawiasz się, czy skorzystać z naszej pomocy w uzyskiwaniu dotacji? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.  

Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

Tak.

Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

Czym są dotacje na fotowoltaikę?

Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy