Rodzaje projektów

Projekty badawczo-rozwojowe (B+R)

Charakterystyka obszaru

Chcesz ubiegać się o dotacje unijne na rozwój firmy? Jednym z obszarów, które mogą to umożliwić, są projekty B+R. Jakie są ich główne założenia? Projekty badawczo-rozwojowe to przedsięwzięcia zakładające prowadzenie badań w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa przeznaczają część zasobów (np. technicznych, kadrowych i finansowych) w celu prowadzenia działalności nieprzynoszącej bezpośrednich przychodów, ale dającej realne szanse opracowania nowych, konkurencyjnych rozwiązań. Z definicji ich prowadzenie wiązać się będzie z ryzykiem niepowodzenia. Dotacje dla firm na rozwój działalności w ramach projektów B+R to rekompensata podejmowanego ryzyka i zachęta do prowadzenia badań.

Jednym z pięciu głównych celów Polityki Spójności na lata 2021-2027 jest „bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa”. Cel ten będzie realizowany poprzez dotacje na rozwój firmy, w tym m.in. szerokie wsparcie badań, prac rozwojowych i wdrożeń nowych technologii.

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, dzięki możliwości opracowania innowacyjnych produktów i usług, jest świetną szansą dla przedsiębiorstw na dynamiczny rozwój i wzrost sprzedaży. Wg danych GUS między 2013 a 2020 rokiem z 0,87% do 1,39% wzrósł udział nakładów na B+R w PKB. Z 3122 do 6381 wzrosła liczba podmiotów ponoszących nakłady na badania i rozwój. Dodatkowo do 62,8% (z 43,6%) wzrósł udział przedsiębiorców w nakładach na B+R. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega bezpośredni związek wdrażanych innowacji i własnych technologii z pozycją rynkową swojej firmy.

Fazy innowacyjnego projektu unijnego dla firm

W działalności badawczo-rozwojowej wyróżnia się następujące fazy prac:

Badania przemysłowe – działania nastawione na zdobywanie nowej wiedzy z zakresu określonych zjawisk, mechanizmów i zagadnień. Służą najczęściej określeniu koncepcji rozwiązania i obejmują jego testy w warunkach symulowanych/laboratoryjnych.Prace rozwojowe – prace mające na celu opracowanie prototypu rozwiązania, jego testy w warunkach rzeczywistych i optymalizację.Prace przedwdrożeniowe – czynności niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania – np. certyfikacje, atesty i zabezpieczenie własności intelektualnej.

Projekty B+R powinny kończyć się gotowością nowego rozwiązania do wdrożenia na rynek. Niezbędny jest również odpowiedni poziom innowacyjności rozwiązania – najczęściej w skali świata/kraju, co należy wykazać porównaniem odpowiednich cech/parametrów z innymi dostępnymi rynkowo rozwiązaniami.

Najważniejszymi elementami każdego projektu B+R, na który można otrzymać fundusze na rozwój firmy, są:

Harmonogram i plan prac.Niezbędne zasoby.Opis wdrożenia i analiza rynkowa.Budżet.

Najważniejszymi elementami każdego projektu B+R są:

  1. Harmonogram i plan prac.
  2. Niezbędne zasoby.
  3. Opis wdrożenia i analiza rynkowa.
  4. Budżet.

Źródła finansowania działalności gospodarczej, czyli jak pozyskać fundusze europejskie na rozwój firmy

Działalność B+R w nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027 finansowana będzie zasadniczo w ramach:

Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji – Horyzont Europa.Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).Regionalnych Programów Operacyjnych (odrębnie dla każdego województwa).

Typy beneficjentów środków unijnych

O pieniądze na rozwój firmy w zakresie prac badawczo-rozwojowych mogą starać się, zależnie od wybranego Działania – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa small mid-cap, mid cap, duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, w tym Instytuty Badawcze, a także konsorcja firm i jednostek naukowych.

Koszty kwalifikowane do dotacji na rozwój firmy

W przeciwieństwie do projektów inwestycyjnych, projekty B+R pozwalają uzyskać fundusze unijne na rozwój firmy głównie na koszty operacyjne związane z prowadzeniem badań. Najczęściej dotacje unijne pozwalają na dofinansowanie (przy spełnieniu określonych warunków):

Wynagrodzenia zespołu badawczego. Amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń przemysłowych niezbędnych do prowadzenia prac, pomieszczeń, oprogramowania, itp. Koszty podwykonawstwa części prac badawczych. Koszty drobnego sprzętu i materiałów wykorzystywanych do badań. Koszty elementów prototyp. Koszty zakupu patentów i licencji w celu dalszego rozwoju technologii. Koszty certyfikacji i badań niezbędnych do dopuszczenia na rynek. Pozostałe koszty związane z prowadzeniem projektu (ryczałt).

Forma i poziom dofinansowania

Wsparcie dla firm na prowadzenie prac B+R oferowane jest w formie dotacji bezzwrotnych a poziomy dofinansowania są uzależnione od rodzaju prac i wielkości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa
mikro i małe średnie duże
Badania przemysłowe 80,00% 75,00% 65,00%
Prace rozwojowe 60,00% 50,00% 40,00%
Prace przedwdrożeniowe 85% w ramach pomocy de minimis
źródło: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia. Dlatego niezbędna jest pomoc w dotacji udzielana przez doświadczonych specjalistów. 

Uczciwość i transparentność

Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

Sprofilowanie projektu

Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

Kompleksowa usługa

Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

Partnerskie podejście

Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

Doświadczenie

W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

Skuteczność

Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

Zrealizuj z nami swój cel

Pozyskanie i rozliczenie dotacji unijnych dla firm jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami UE dla firm, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

Proces współpracy

Ustalenie strategii pozyskania dotacji

Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

Rozliczenie projektu

Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

Efekty naszego sukcesu

Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Elektrownia Biogazowa Cychry

Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Destylacje Polskie Sp. z o.o.

Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

Badania i rozwój
KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

Produkcja i nowe technologie
Notto Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Zastanawiasz się, czy skorzystać z naszej pomocy w uzyskiwaniu dotacji? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.  

Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

Tak.

Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

Czym są dotacje na fotowoltaikę?

Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy