Rodzaje projektów

Przetwórstwo rolno-spożywcze

Charakterystyka obszaru

Przetwórstwo rolno-spożywcze od kilku lat dynamicznie się rozwija. W pierwszym półroczu 2022 roku wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski osiągnęła poziom 21,9 mld euro (101 mld zł), co oznacza, że była wyższa o 23,6% niż w porównywalnym okresie rok wcześniej (dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z sierpnia 2022 r.).

Źródło: https://300gospodarka.pl/news/polska-zywnosc-eksport-statystyki

Polski sektor przetwórstwa rolno-spożywczego charakteryzuje relatywnie silne rozdrobnienie, a w strukturze produktowej wyłaniają się trzy wiodące segmenty: mięso, napoje oraz przetwory mleczne. W sektorze żywnościowym kluczowymi obecnie trendami są: handel elektroniczny, produkcja żywności ekologicznej, żywności funkcjonalnej, jak również rozwój sektora HoReCa. Obserwowany postęp technologiczny idzie w parze z modą na żywność ekologiczną, naturalną i zdrową. W tym ujęciu podkreślić należy ogromny potencjał polskiego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz polskich produktów regionalnych, cenionych na świecie m.in. za ich naturalność, tradycyjny skład, wyjątkowy smak i jakość. Dostępne dane statystyczne wskazują, że z każdym rokiem popularność i zapotrzebowanie na produkty naturalne i ekologiczne rośnie.

Głównym odbiorcą polskich produktów żywnościowych od lat są kraje UE, gdzie trafia ok. 80% eksportu. Należy zauważyć, że od czasu uzyskania przez Polskę członkostwa w UE dotacje na przetwórstwo rolno-spożywcze stanowią silny bodziec inwestycyjny, który wyzwolił dodatkowy efekt mnożnikowy, zwiększający 3–4-krotnie skalę inwestycji. Dzięki temu beneficjenci pomocy poprawili swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Kapitał prywatny i pomoc publiczna na polskie przetwórstwo rolno-spożywcze w formie dotacji sprawiły, że produkowane produkty żywieniowe stały się konkurencyjne na rynku europejskim. Rezultaty udzielonego przemysłowi spożywczemu finansowania dowodzą, że zostało ono wykorzystane efektywnie, a sektor ten jest dalej chłonny i ma perspektywy rozwoju.

Ponadto zachodzące obecnie zmiany w gospodarce światowej, związane z postępem technologicznym oraz zmieniającymi się sposobami tworzenia wartości w biznesie, prowadzą do nowych warunków konkurowania przedsiębiorstw na coraz bardziej wymagających rynkach międzynarodowych.

Obserwowany postęp technologiczny idzie w parze z modą na żywność ekologiczną, naturalną i zdrową. W tym ujęciu podkreślić należy ogromny potencjał polskiego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz polskich produktów regionalnych, cenionych na świecie m.in. za ich naturalność, tradycyjny skład, wyjątkowy smak i jakość. Dostępne dane statystyczne wskazują, że z każdym rokiem popularność i zapotrzebowanie na produkty naturalne i ekologiczne rośnie. 

Oczekuje się, że cyfryzacja może być jednym z głównych czynników określających perspektywy wzmacniania konkurencyjności gospodarki żywnościowej w przyszłości. W przypadku dofinansowania na przetwórstwo rolno-spożywcze celem transformacji cyfrowej jest budowa inteligentnego rolnictwa, rolnictwa opartego na danych, rolnictwa precyzyjnego oraz rolnictwa cyfrowego. Cyfryzacja w przemyśle opiera się natomiast na koncepcji Przemysłu 4.0, która zakłada rozwój inteligentnej produkcji/przetwórstwa. Chociaż w polskim biznesie rolno-spożywczym funkcjonują podmioty, które można określić mianem cyfrowych liderów, to wciąż większość gospodarstw i przedsiębiorstw nie jest zaangażowana w działalność innowacyjną, więc sektor ten ma nadal ogromny potencjał do rozwoju.

Mocne strony polskiego sektora spożywczego:

Produkty wysokiej jakości

Wieloletnia tradycja

Konkurencyjne koszty produkcji i pracy

Wykwalifikowana kadra

Potencjał w dziedzinie B&R oraz solidna baza edukacyjna

Dobrze rozwinięta sieć dostawców

Źródło: opracowanie własne za https://www.paih.gov.pl/sektory/spozywczy

Źródła finansowania

Do rozwoju firm z branży spożywczej przyczyniają się różnego rodzaju konkursy finansowane z Funduszy Europejskich. W perspektywie 2014-2020 możliwość dofinansowania na przetwórstwo rolno-spożywcze występowała w ramach Programów Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW), a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie możliwe było również finansowanie przedsięwzięć w obrębie produkcji pierwotnej.

W ramach perspektywy 2021-2027 planowana jest kontynuacja wsparcia w zakresie infrastruktury. Tak, jak w poprzednim okresie podstawą otrzymania dotacji na przetwórstwo rolno-spożywcze będzie innowacyjność i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, osiągane m.in. poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych warunkujących powstanie nowych technologii czy produktów, które nie są oferowane na rynku.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania

Dofinansowania na przetwórstwo rolno-spożywcze można pozyskać m.in. na:

- budowę, przebudowę lub modernizację budynków produkcyjnych czy magazynowych;

-zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,

-zakup specjalistycznej aparatury pomiarowo-kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania niezbędnego do zarządzania przedsiębiorstwem i procesami produkcji;

- zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,

- koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych, budowlanych, biznesplanu oraz koszty nadzoru budowlanego.

Typy beneficjentów oraz forma i poziom dofinansowania

Dotacje unijne mogą otrzymać przedsiębiorstwa z kategorii MŚP, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz mieszczące się w limitach, dotyczących liczby zatrudnionych osób, wysokości rocznego obrotu oraz sumy bilansowej. Ponadto, co warto podkreślić, nowej perspektywie poszerzono znacznie krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania, a beneficjentami znacznie częściej mogą być przedsiębiorstwa duże, w tym tzw. mid-cap i small mid-cap. To wielka szansa na pozyskiwanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, które dotychczas miały ograniczoną możliwość zyskania wsparcia z powodu zatrudnienia przewyższającego 250 etatów.  

Wsparcie dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego można pozyskać z następujących źródeł

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" jest przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

2. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG – następca POIR) – wsparcie udzielane jest podmiotom w ramach projektów innowacyjnych. Poziom dofinansowania jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i jest zgodny z mapą pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022–2027

Źródło: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

3. Regionalnych Programów Operacyjnych – pomoc udzielana jest przez Zarządy Województw w ramach projektów innowacyjnych i prośrodowiskowych. Tak, jak w przypadku FENG poziom dofinansowania jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i jest zgodny z mapą pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022–2027

Sektor rolno-spożywczy będzie również mógł liczyć na wsparcie prac B+R w ramach rządowego programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Nowy program skoncentrowany jest na zwiększeniu podaży produktów oraz rozwiązań związanych z prawidłowym żywieniem w perspektywie do 2030 r. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, na co zostanie przeznaczone łącznie 200 mln zł.

Zakres tematyczny programu opierać się będzie na trzech głównych filarach tematycznych:

- nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi;

- żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom;

- aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Koszty kwalifikowane stanowić mogą wynagrodzenia członków kadry projektowej; koszty podwykonawstwa; koszty wyposażenia oraz koszty pośrednie. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 mln zł.

W Strategor oferujemy pomoc w uzyskiwaniu dotacji dla firm z sektora rolno-spożywczy. Zapraszamy do kontaktu!

Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia. Dlatego niezbędna jest pomoc w dotacji udzielana przez doświadczonych specjalistów. 

Uczciwość i transparentność

Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

Sprofilowanie projektu

Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

Kompleksowa usługa

Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

Partnerskie podejście

Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

Doświadczenie

W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

Skuteczność

Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

Zrealizuj z nami swój cel

Pozyskanie i rozliczenie dotacji unijnych dla firm jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami UE dla firm, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

Proces współpracy

Ustalenie strategii pozyskania dotacji

Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

Rozliczenie projektu

Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

Efekty naszego sukcesu

Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

Przetwórstwo rolno-spożywcze
Elektrownia Biogazowa Cychry

Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Destylacje Polskie Sp. z o.o.

Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

Badania i rozwój
KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

Produkcja i nowe technologie
Notto Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

Produkcja i nowe technologie
Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Zastanawiasz się, czy skorzystać z naszej pomocy w uzyskiwaniu dotacji? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.  

Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

Tak.

Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

Czym są dotacje na fotowoltaikę?

Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

Skontaktuj się

Nasi partnerzy