Rodzaje projektów

Transport intermodalny

Charakterystyka obszaru

Unia Europejska od wielu lat dąży do sukcesywnego zmniejszania roli transportu drogowego i promocji ekologicznych gałęzi transportu. Według założeń Białej Księgi Transportu w perspektywie najbliższych 10 lat, 30% transportu drogowego towarów na odległościach większych niż 300 km, powinno zostać przeniesione na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50% tego typu transportu. Dynamiczny rozwój transportu intermodalnego, możliwy jest tylko pod warunkiem zainwestowania środków finansowych w infrastrukturę oraz tabor kolejowy

Szeroki strumień środków unijnych, który po 2007 oraz 2014 roku otrzymała Polska, pozwolił na znaczny rozwój w zakresie infrastruktury, w szczególności infrastruktury drogowej. W ciągu tych lat zrealizowano szereg dużych, ważnych oraz strategicznych, z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarczego kraju, inwestycji, takich jak budowa sieci autostrad czy też dróg ekspresowych, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Większość tych inwestycji realizowana była przy wsparciu z Funduszu Spójności, głównie poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Źródła finansowania

Nowa perspektywa na lata 2021-2027 oferuje możliwości sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury transportu głównie intermodalnego.

Dwa największe programy skierowane w stronę transportu to:

FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Program realizowany z nowej perspektywy Funduszy Europejskich, który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko z lat 2007-2013 oraz 2014-2020.

Jest to jeden z największych wartościowo programów, którego budżet wynosi aż 25,1 mld euro, i w ramach którego realizowane będą największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska.

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, rozwijany będzie transport szynowy, w tym w miastach, zwiększy się dostępność komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji projektu i stopnia rozwoju danego regionu Polski, zgodnie z mapą poniżej:

Instrument "Łącząc Europę" w sektorze transportu w perspektywie 2021-2027

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w latach 2021-2027 stanowi kontynuację działania CEF z perspektywy 2014-2020 i dlatego bywa nazywany CEF 2.

CEF 2 ma na celu dalsze wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, tj. o wspólnym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Infrastruktura znajdująca się w sieci ma zapewniać odpowiednie, wspólne standardy parametrów technicznych i funkcjonalnych. Wszystko po to, aby wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy oraz spójność terytorialną Unii.

W nowym CEF większy akcent będzie położony na:

 • brakujące i transgraniczne połączenia,
  • działania przeciwko zmianom klimatu.

   W związku z tym, co najmniej 60% środków z CEF 2 musi być przeznaczone na realizację celów klimatycznych. Oznacza to premiowanie inwestycji m.in. w infrastrukturę kolejową i paliwa alternatywne. Jednocześnie szczególne znaczenie będą miały inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T, których przebieg został zaktualizowany poprzez nowe Rozporządzenie CEF.

   Przez Polskę przebiegają 2 korytarze:

   • Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, który na terytorium Polski przebiega na następujących odcinkach: Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków, Gdańsk – Warszawa – Katowice/Kraków, Katowice – Ostrava, Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava, Katowice – Bielsko-Biała – Žilina,
    • Morze Północne – Morze Bałtyckie, który na terytorium Polski przebiega na następujących odcinkach: Kowno – Warszawa, granica z Białorusią – Warszawa – Łódź/Poznań – Berlin, Łódź – Katowice/Wrocław, granica z Ukrainą – Rzeszów – Katowice – Wrocław – granica z Niemcami, Szczecin/Świnoujście – Berlin.
     Źródło: gov.pl

     W nowej perspektywie finansowej, CEF nadal będzie instrumentem zarządzanym przez Komisję Europejską (KE). KE ogłaszać będzie konkursy, a potem dokonywać wyboru projektów do dofinansowania. Z ramienia KE za wdrażanie CEF odpowiadać będzie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – dawna Agencja INEA. Cele nowego rozdania CEF, budżet, a także formy i warunki wsparcia UE określa Rozporządzenie, które weszło w życie 14 lipca 2021 r. i obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

     Ogólny budżet CEF 2 wynosi 33,7 mld euro, w tym:

     • transport - 25,8 mld euro,
      • energia - 5,8 mld euro,
       • technologie cyfrowe - 2,1 mld euro.

        Koszty kwalifikowane do dofinansowania

        Katalog kosztów kwalifikowanych do dofinansowania różni się w zależności od typów projektu, ale co do zasady obejmuje wszelkie wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu, takie jak:

        • koszty przygotowania projektu (np. studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy);
         • koszt nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
          • roboty i prace budowlane, prace instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji;
           • badania i ekspertyzy, koszty usług finansowych i zabezpieczenia;
            • inwestycje w dodatkową infrastrukturę towarzyszącą.

             Typy beneficjentów

             Konkurs jest skierowany do podmiotów powiązanych z:

             • infrastrukturą kolejową, śródlądowymi drogami wodnymi i portami śródlądowymi, portami morskimi, drogami, terminalami kolejowo-drogowymi i mulitmodalnymi platformami logistycznymi,
              • inteligentnymi aplikacjami dla transportu (m.in. ERTMS, ITS, SESAR, EMSWe, VTMIS, SUMI),
               • interoperacyjnością transportu,
                • paliwami alternatywnymi (wymagany udział finansowania zwrotnego, w tym tzw. blending),
                 • autostradami morskimi,
                  • multimodalnymi węzłami pasażerskimi,
                   • redukcją hałasu kolejowego transportu towarowego,
                    • infrastrukturą parkingową,
                     • bezpieczeństwem ruchu drogowego,
                      • zwiększaniem odporności infrastruktury, w tym na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe,
                       • dostosowaniem infrastruktury do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii,
                        • dostosowaniem sieci TEN-T do podwójnego zastosowania w zakresie obrony cywilnej.

                         Forma i poziom dofinansowania

                         W odniesieniu do większości projektów związanych z transportem kwota wsparcia finansowego ze środków UE w formie bezzwrotnej dotacji nie przekracza 30% łącznych kosztów kwalifikowalnych, przy czym może zostać zwiększona do 50% w przypadku badań, działań traktowanych priorytetowo i działań dotyczących podwójnego zastosowania do celów cywilnych i obronnych oraz do 85% w przypadku projektów, w których środki są przesuwane z Funduszu Spójności.

                         Kluczowe czynniki sukcesu

                         O przyznaniu dotacji decyduje szereg kryteriów, z czego najczęściej wymaganymi oraz najwyżej punktowanymi są:

                         • kryterium efektywności – czyli np. ilość przetransportowanych kontenerów w przeliczeniu na kwotę dotacji; w ramach tego kryterium premiowane są najefektywniejsze kosztowo projekty;
                          • kryterium gotowości do realizacji – ocenie podlega zaawansowanie inwestycji pod kątem administracyjnym i formalno-prawnym: dysponowanie gruntem na potrzeby realizacji projektu, posiadanie dokumentacji technicznej, budowlanej, środowiskowej, pozwolenia na budowę, zapewnienie finansowania wkładu własnego;
                           • kryterium potencjału wnioskodawcy – odnoszące się do wykazywanego przez Wnioskodawcę doświadczenia w podobnych inwestycjach oraz posiadania wykwalifikowanej kadry.

                            Prowadzimy polskie firmy w stronę rozwoju

                            Pozyskanie dotacji to proces wielowątkowy i wieloetapowy. Skuteczne jego przeprowadzenie, dające przedsiębiorcy nie tylko wynik, ale również bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji projektu, wymaga dużej wiedzy, bogatego doświadczenia i przede wszystkim holistycznego podejścia.

                            Uczciwość i transparentność

                            Skutecznie dobieramy dotację do potrzeb klienta, jednocześnie wiemy kiedy odradzić start o nią.

                            Sprofilowanie projektu

                            Każdy projekt, niezależnie od skali i branży, potrafimy ukształtować tak, aby otrzymał dotację.

                            Kompleksowa usługa

                            Zajmujemy się projektami od A do Z. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację.

                            Partnerskie podejście

                            Od początku do końca gramy z klientem do jednej bramki. Naszym nadrzędnym celem jest wzrost wartości jego biznesu oraz ekonomicznie uzasadnione decyzje.

                            Doświadczenie

                            W ponad 20-letniej historii popełniliśmy już każdy błąd. Nie będziemy się ich uczyć na Twoim projekcie.

                            Skuteczność

                            Dzięki ludziom, którzy są naszą największą wartością, po prostu jesteśmy najskuteczniejsi.

                            Zrealizuj z nami swój cel

                            Pozyskanie i rozliczenie dotacji jest zadaniem trudnym do zrealizowania w pojedynkę. Wymaga wsparcia doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą jak poprowadzić projekt z sukcesem. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć zaangażowanie naszych klientów do niezbędnego minimum. Tak, aby zadania i obowiązki związane z dotacjami, były dla nich niezauważalne. Pracujemy po to, aby nasi klienci mieli czas robić swój biznes. My zajmujemy się resztą.

                            Proces współpracy

                            Ustalenie strategii pozyskania dotacji

                            Zawsze zaczynamy od potrzeb klienta. Oceniamy je pod kątem szans na sukces. Przede wszystkim jednak, doradzamy co zrobić i jak zrobić, aby zamienić je w dotacje.

                            Stworzenie i koordynacja zespołu projektowego

                            Nasza rola nie ogranicza się do napisania wniosku o dofinansowanie – jest on wyłącznie efektem naszych prac. Tym, co jest największą naszą wartością, są wiedza i ludzie. Wiedza, co zrobić, aby potrzebę klienta zamienić w dotację. Ludzie, którzy zrobią to za klienta. Ludzie, którzy stworzą innowację, opatentują ją, przeprowadzą prace B+R, zajmą się decyzjami administracyjnymi, innymi słowy zrobią wszystko to, co jest niezbędne, aby osiągnąć sukces.

                            Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

                            Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, spełniającej wymogi formalne i maksymalizującej kryteria merytoryczne. Ponadto, jesteśmy z naszymi klientami podczas jej oceny, w tym aktywnie uczestniczymy w panelach ekspertów.

                            Zawarcie umowy o dofinansowanie

                            Naszą odpowiedzialnością jest zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowujemy dla klientów wszystkie niezbędne dokumenty, aby kontraktacja przebiegła terminowo i poprawnie.

                            Rozliczenie projektu

                            Ostatnim kamieniem milowym projektu jest jego rozliczenie. Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich etapach tego procesu: przetargach, wnioskach sprawozdawczych i rozliczeniowych, kontrolach, itd.

                            Efekty naszego sukcesu

                            Nasza praca przekłada się na realne efekty. Poznaj inwestycje, które wsparliśmy w procesie uzyskiwania dofinansowania.

                            Przetwórstwo rolno-spożywcze
                            Elektrownia Biogazowa Cychry

                            Rozbudowa kompleksu gorzelnianego poprzez budowę biogazowni

                            Celem realizacji projektu była budowa instalacji produkującej energię elektryczną oraz cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 2,134 MWe i mocy cieplnej 2,188 MWth. Okres realizacji projektu: 2017-18. Wartość projektu to 30 mln zł, a dotacja 22,5 mln zł.

                            Produkcja i nowe technologie
                            Destylacje Polskie Sp. z o.o.

                            Wdrożenie ekologicznego, wielofunkcjonalnego komponentu do produkcji płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

                            Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie na rynek innowacyjnego komponentu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, opartego na etanolowym roztworze środków powierzchniowoczynnych. W ramach projektu sfinansowano zakup i montaż instalacji do produkcji płynów do spryskiwaczy. Inwestycję o wartości 12,5 mln zł (dotacja 3,5 mln zł) zrealizowano w latach 2016-19.

                            Badania i rozwój
                            KELLER Poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

                            Innowacyjna wielomodułowa linia technologiczna do drukowania na opakowaniach okrągłych

                            Celem projektu było opracowanie linii technologicznej do drukowania na opakowaniach okrągłych z możliwością szybkiej i ekonomicznej rekonfiguracji technologii zadruku i uszlachetniania powierzchni. Opracowany proces produkcji ma zastosowanie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, automotive, AGD i poligraficznej. Całkowita wartość badań realizowanych w latach 2019–21 wynosiła ponad 8 mln zł (dotacja 5 mln zł).

                            Produkcja i nowe technologie
                            Notto Sp. z o.o.

                            Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

                            Przedmiotem projektu było uruchomienie nowego zakładu i wdrożenie nowego sposobu wytwarzania lakierowanych mebli z drewna litego ze strukturyzacją. W ramach inwestycji firma Notto rozbudowała zakład o 7500 m² oraz zakupiła szereg maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. Projekt realizowany był w latach 2017-20, jego wartość wynosiła 10 mln zł a dofinansowanie 3,5 mln zł.

                            Produkcja i nowe technologie
                            Wutkowski Sp. z o.o. sp.k

                            Wdrożenie technologii hartowania i laminowania bezpiecznych paneli szklanych”

                            Przedmiotem projektu było wdrożenie autorskiej technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu. W ramach projektu nabyto linię do rozkroju szkła, piece hartownicze, linię do laminacji, szlifierki, centra obróbcze CNC, magazyn składowania oraz transportu szkła. Inwestycję o wartości 56 mln zł (dotacja 25 mln zł) zrealizowano w latach 2019-21.

                            Najczęściej zadawane pytania

                            Masz wątpliwości czy współpraca z naszym zespołem jest dla Ciebie odpowiednią drogą do osiągnięcia celu? Sprawdź najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.

                            Czy działacie Państwo na terenie całego kraju?

                            Tak. Świadczymy usługi dla firm z całej Polski. Nasi klienci rozsiani są po wszystkich województwach, od Podkarpacia do zachodniopomorskiego.

                            Czy zajmujecie się Państwo również rozliczaniem projektów?

                            Tak. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje każdy etap, który musi przejść firma, aby otrzymać dotację. Zaczynamy od sprofilowania projektu, przechodzimy etapy: aplikowania, kontraktacji, przetargów, rozliczania, kontroli, na okresie trwałości kończąc.

                            Czy zajmujecie się Państwo rozliczaniem projektów, dla których nie pozyskaliście dotacji?

                            Tak.

                            Mam plan inwestycyjny i chciałbym pozyskać dotację. Nie wiem od czego zacząć. Jak mam się przygotować?

                            Najskuteczniejszą decyzją będzie kontakt z nami. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym lepiej przygotujemy Twój projekt do dotacji.

                            Czy zajmujecie się również przygotowaniem biznesplanów na inne cele niż dotacje?

                            Tak. Doradztwo gospodarcze to jeden z obszarów naszej działalności. Oprócz dotacji, zajmujemy się również przygotowaniem właśnie biznesplanów czy też wycenami przedsiębiorstw, studiami wykonalności, itp.

                            Kiedy w końcu wrócą dotacje?

                            Faktycznie Perspektywa Finansowa 2021-2027 opóźnia się mocniej, niż poprzednia. Niemniej jednak jesteśmy już na ostatniej prostej. Według najnowszych informacji płynących z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacje powinny wrócić w pierwszym kwartale 2023 roku.

                            Czy są dotacje na fotowoltaikę?

                            Tak. Zarówno na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne jak i sprzedaż jej do sieci. Zapraszamy do kontaktu.

                            Czy zajmujecie się Państwo dotacjami na rozpoczęcie działalności, w tym dla osób z zagranicy?

                            Nie. Udało nam się zostać najskuteczniejszą firma doradczą w Polsce dzięki temu, że specjalizujemy się w wybranych typach projektów, o których więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje. Niestety nie zajmujemy zatem: dotacjami na start, dotacjami na żłobki, przedszkola, szkoły, myjnie samochodowe, itp.

                            Sprawdź jak możemy pomóc w realizacji Twojego celu

                            Skontaktuj się

                            Nasi partnerzy