Wyższe limity pomocy de minimis od 2024 r.

Dnia 13 grudnia 2023 r. Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zmianę rozporządzenia 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie, w porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami, przewiduje zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy de minimis, która może być udzielona jednemu przedsiębiorstwu (na poziomie grupy w rozumieniu rozporządzenia de minimis) przez Państwo Członkowskie UE w okresie roku bieżącego oraz dwóch wcześniejszych lat podatkowych.

Przyjęte, nowe progi pomocy wynosić będą 300 000 euro (dotychczas 200 000 euro) w przypadku ogólnej pomocy de minimis i 750 000 euro (dotychczas 500 000 euro) w przypadku pomocy de minimis przyznanej w ramach świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące pomocy de minimis wygasną 31 grudnia 2023 r., a nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku i będą obowiązywać do 31 grudnia 2030 r.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego o stosunkowo niskiej wartości, które co do zasady nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między Państwami Członkowskimi UE. Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo na rzecz przedsiębiorców. Taka pomoc publiczna nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i w założeniu nie zaburza wspomnianej zasady konkurencyjności na rynku. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: w formie jednorazowych dotacji, pożyczek na warunkach preferencyjnych, dofinansowania na szkolenia, inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia zobowiązań publicznych.

Zmienione przepisy dotyczące pomocy de minimis podnoszą pułapy pomocy, aby uwzględnić inflację, dzięki czemu udzielanie niewielkich kwot pomocy polskim przedsiębiorstwom stanie się łatwiejsze i szybsze, a przede wszystkim urealnią możliwość korzystania z tego rodzaju pomocy, w związku ze zwiększeniem dostępnych limitów. Zmienione przepisy wprowadzą także centralny rejestr ułatwiający kontrolę pułapów de minimis, co zmniejszy obciążenie przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, ponieważ nie będą one już musiały samodzielnie monitorować przestrzegania przepisów. Jednocześnie zmienione przepisy zapewniają, że konkurencja na jednolitym rynku nie zostanie zakłócona.

Źródło: komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 13.12.2023 r. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6567


Natalia Kubiak 
Ekspert 

Nasi Partnerzy