Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART

Po blisko dwuletniej przerwie dotacje wróciły! Ścieżka SMART to jeden z pierwszych, tym samym najciekawszych konkursów z nowej perspektywy finansowej 2021-2027, który jest kierowany zarówno dla MŚP, jak i dużych firm i umożliwia realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Dodatkowo, w ramach jednego wniosku, będzie można otrzymać dotację na budowę lub rozbudowę infrastruktury B+R, cyfrową transformację przedsiębiorstwa, podniesienie kompetencji kadr, ochronę własności przemysłowej i promocję produktów na rynkach zagranicznych, zazielenienie przedsiębiorstw. Tak kompleksowe wsparcie i możliwość dofinansowania kilku obszarów działalności firmy, w ramach jednego projektu, pojawia się po raz pierwszy na rynku dotacji! Ścieżka SMART jest atrakcyjna również ze względu na pulę środków – do rozdysponowania jest ponad 20 mld PLN! W bieżącym roku zostały zaplanowane po 2 nabory wniosków odpowiednio dla MŚP i firm dużych.

Nowy program to nowe założenia oraz nowe zasady. W aktualnie trwającym naborze wniosków dla ścieżki SMART została opublikowana umowa o dofinansowanie bazująca na umowie z programu POIR z ubiegłej perspektywy finansowej. W niniejszym artykule zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie, które uległy zmianie, na które warto zwrócić uwagę.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA PO PODPISANIU UMOWY

W przypadku zmiany cen maszyn, urządzeń lub prac budowlanych związanych z realizacją projektu powyżej 15% w stosunku do cen z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent może złożyć wniosek o zmianę w zakresie wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu, a co za tym idzie - kwoty dofinansowania. Koszty kwalifikowalne mogą zostać zwiększone o maksymalnie 25%.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty dofinansowania niezbędnej do zrealizowania Projektu po zmianie Umowy.

DOTACJA WARUNKOWA

W ścieżce SMART w module „Wdrożenie innowacji” pomoc będzie udzielana w formie dotacji warunkowej. Jest to kategoria dotacji, która po 4 latach od zakończenia realizacji projektu podlegać będzie częściowemu zwrotowi.
Kwota podlegająca zwrotowi uzależniona będzie od czynników takich jak:

• status MŚP beneficjenta;
• wysokość łącznych przychodów ze sprzedaży produktów/usług wdrożonych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji”;
• sposób płatności kwoty podlegającej zwrotowi (jednorazowa spłata lub spłata ratalna).

W praktyce, przy spełnieniu wymaganego wskaźnika przychodów oraz założeniu jednorazowej spłaty całkowita kwota do zwrotu wyniesie 2% całkowitej wartości uzyskanego dofinansowania (w przypadku mikro oraz małych przedsiębiorstw), 2,4 % (w przypadku średniego przedsiębiorstwa) oraz 14% w przypadku przedsiębiorstwa dużego. 
W przypadku spłaty ratalnej (nieoprocentowane raty do 36 miesięcy) kwota zwrotu ulegnie zwiększeniu do poziomu 2,5% lub 3 % wartości dotacji w module wdrożeniowym (odpowiednio dla mikro, małego oraz średniego przedsiębiorstwa). Kwota podlegająca zwrotowi może ulec zwiększeniu.
Szczegółowy opis mechanizmu wyliczenia kwoty do zwrotu jest dostępny w załączniku nr 1 do Umowy o dofinansowanie, § 2. Moduł Wdrożenie Innowacji.

PROMOCJA PROJEKTU

Obowiązki beneficjenta dotyczące promocji projektu zostały znacząco rozbudowane w stosunku do wymogów obowiązujących w ramach ubiegłej perspektywy finansowej.

W dalszym ciągu beneficjent zobowiązany będzie do umieszczania stosownych logotypów na dokumentacji związanej z projektem, zakupionych urządzeniach, umieszczania tablic w miejscu realizacji projektu a także publikacji krótkiej informacji o projekcie na stronie internetowej.

Dodatkowe wymogi ujęte w umowie o dofinansowanie dotyczą dużych projektów. Beneficjent, który realizuje projekt o wartości przekraczającej 10 mln euro zobowiązany będzie do zorganizowania wydarzenia informacyjno-promocyjnego w ważnym momencie realizacji projektu np. podczas rozpoczęcia lub zakończenia realizacji Projektu. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy mailowe zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie.

Beneficjenci realizujący projekty o wartości przekraczającej 5 mln euro mają obowiązek informowania Instytucji o planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich. Informacja o takich wydarzeniach powinna wpłynąć na co najmniej 14 dni przed takim wydarzeniem na adres mailowy wskazany w umowie o dofinansowanie. Pozostałe projekty będą musiały zrealizować wydarzenie informacyjne dla mediów na wyraźne wezwanie Instytucji. 

Co ważne podkreślenia, w przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków dotyczących promocji Projektu Instytucja w pierwszej kolejności wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych Instytucja może pomniejszyć dofinansowanie o maksymalnie 3 % wartości dofinansowania dla danego modułu.

SYSTEM DO OBSŁUGI PROJEKTU

System SL2014 został zastąpiony nową aplikacją o nazwie CST2021. Jest to system, w którym beneficjent prowadzi komunikację z Instytucją poprzez składanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany, raportów, harmonogramów oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu.

Podsumowując, nie ma zbyt wiele zmian w stosunku do zapisów umowy o dofinansowanie z poprzedniej perspektywy, natomiast jest kilka istotnych, o których warto pamiętać, na które z pewnością zwróci uwagę nasz niezawodny zespół specjalistów!


Agnieszka Pokorska
Ekspert

Nasi Partnerzy