Atrakcyjne dotacje dla MŚP w 2023 roku

Przedsiębiorcy długo wyczekujący możliwości dofinansowania swoich inwestycji, zdążyli z pewnością zauważyć, że rozpoczęły się już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Możliwości wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej jest coraz więcej, natomiast za najbardziej atrakcyjne konkursy uważamy:

 • Ścieżkę SMART
  • Kredyt technologiczny
   • Kredyt ekologiczny  

    Wskazane konkursy są finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Poniżej zamieszczamy wstępne informacje dotyczące tych konkursów. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

    ŚCIEŻKA SMART

    Konkurs skierowany jest zarówno do firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw - umożliwia realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.
    W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Moduł B+R jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw. 
    Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

    • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
     • cyfrową transformacją przedsiębiorstw,
      • zieloną transformacją przedsiębiorstw,
       • podnoszeniem kompetencji kadr,
        • ochroną własności przemysłowej i promocją produktów na rynkach zagranicznych.

         Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).
         Tak kompleksowe wsparcie i możliwość dofinansowania kilku obszarów działalności firmy, w ramach jednego projektu, pojawia się po raz pierwszy na rynku dotacji! Można bowiem zapewnić sobie kompleksowe finansowanie inwestycji odpowiadających na zróżnicowane potrzeby firmy w odległym horyzoncie czasowym – maksymalny czas na zrealizowanie i rozliczenie projektu to 2029 rok. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, regionu, w którym będzie realizowany projekt oraz rodzaju kosztów kwalifikowalnych. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące poziomu dofinansowania:

         Moduł prac B+R:

         Badania przemysłowe:
         – duże przedsiębiorstwa: 65 %,
         – średnie przedsiębiorstwa: 75%,
         – mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%.

         Prace rozwojowe:
         – duże przedsiębiorstwa: 40 %,
         – średnie przedsiębiorstwa: 50%,
         – mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%.

         Pozostałe moduły (poziom dofinansowania zgodny z mapą pomocy regionalnej): mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%, średnie przedsiębiorstwa do 60%, duże przedsiębiorstwa do 50%. 
         W bieżącym roku zostały zaplanowane po 2 nabory wniosków odpowiednio dla MŚP i firm dużych.

         KREDYT TECHNOLOGICZNY

         Kredyt technologiczny FENG to działanie wspierające mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć innowacyjność swojej firmy. Wymogiem w konkursie jest wdrożenie wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie nowej technologii oraz rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania towarów/świadczenia usług, które są nowe lub znacząco ulepszone.
         Wnioskodawcy aplikujący w ramach konkursu muszą posiadać zdolność kredytową, ponieważ wymogiem w konkursie jest zaciągnięcie kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Dofinansowaniem w konkursie jest częściowa spłata tego kredytu.
         Dofinansowanie można przeznaczyć na:

         • zakup nieruchomości, zabudowanych i niezabudowanych,
          • koszt prac budowlanych,
           • zakup środków trwałych, w tym nabycie, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń,
            • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym: licencji, patentów, oprogramowania, itp.

             Poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej i wynosi:
             - dla mikro i małego przedsiębiorstwa do 70%,
             - dla średniego przedsiębiorstwa do 60%.
             W bieżącym roku został zaplanowany jeden nabór wniosków, który potrwa do 31.05.2023 r.

             KREDYT EKOLOGICZNY

             Kredyt ekologiczny będzie skierowany do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz  small-mid caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3 000 pracowników).
             Planowana inwestycja będzie musiała wesprzeć transformację przedsiębiorstwa w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację jego infrastruktury (linie technologiczne, budynki, maszyny, systemy klimatyzacji czy oświetlenia, zmiana źródeł energii). Środki będzie można przeznaczyć na budowę instalacji OZE, termomodernizację budynków, zakup energooszczędnych maszyn i urządzeń, wymianę parku maszynowego na efektywniejszy energetycznie, a także inwestycje prowadzące do oszczędności energii, w tym: modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp.
             Finansowane będzie również wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów i usług w powiązaniu ze zmianą procesów produkcyjnych, tak aby doprowadzić do redukcji zużycia energii.
             Założenie finansowe w kredycie ekologicznym jest identyczne jak w kredycie technologicznym – jest to instrument zwrotny, polegający na zaciągnięciu kredytu w banku komercyjnym, który będzie częściowo spłacany w ramach uzyskanej dotacji tzw. premii technologicznej.

             Koszty, które będzie można sfinansować w ramach projektu to:

             • koszty prac budowalnych,
              • zakup środków trwałych, w tym nabycie, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń,
               • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym: licencji, patentów, oprogramowania, itp.

                Poziom dofinansowania będzie kształtował się następująco:

                • Ścieżka I – Nowe produkty przynoszące oszczędność energii u odbiorcy ostatecznego (poziom dofinansowania będzie zgodny z mapą pomocy regionalnej):
                 • mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%,
                  • średnie przedsiębiorstwa do 60%,
                   • small mid-caps i mid-caps do 50%.
                   • Ścieżka II – Zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie:
                    • dofinansowanie do 50% różnicy kosztów w porównaniu do inwestycji referencyjnej.

                    W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie aż 3 naborów. Serdecznie zapraszamy do współpracy!


                    Agnieszka Pokorska
                    Ekspert

                    Nasi Partnerzy