Dotacja warunkowa w module wdrożenia innowacji dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

W perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach programu FENG, dotacje dla przedsiębiorstw nabierają nowego wymiaru. Oprócz tradycyjnych form wsparcia, takich jak bezzwrotne dotacje i pożyczki zwrotne, wprowadzono innowacyjną koncepcję wsparcia, znaną jako „Dotacja Warunkowa”. Czym jest nowa forma dotacji i jak działa?

Wsparcie na wdrożenie innowacji

Ścieżka SMART jest jednym z flagowych konkursów w ramach programu FENG. Jeden z jej modułów zakłada wdrożenie innowacji, czyli wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, będącej efektem prac B+R.

O wsparcie w ramach modułu wdrożenia innowacji ubiegać się mogą zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duże.

Czym charakteryzuje się nowa koncepcja?

Koncepcja dotacji zakłada rozdzielenie finansowania na dwa składniki: część bezzwrotną i zwrotną, a co za tym idzie kryterium warunkowości odnosi się jedynie do określonej części kwoty dotacji. Podział ten jest zróżnicowany w zależności od kategorii przedsiębiorstwa i wygląda następująco:

Od czego zależy poziom zwrotu?

Wartość zwrotu jest zależna od wskaźnika R, który jest odwrotnie proporcjonalny do kwoty podlegającej zwrotowi. Oznacza to, że im wyższa jest wartość wskaźnika, tym niższa kwota podlegać będzie zwrotowi. Wskaźnik R odzwierciedla relację pomiędzy przychodami wygenerowanymi w wyniku realizacji projektu (P), a kwotą przyznanej dotacji warunkowej (DZ). Wzór określający wskaźnik plasuje się następująco:

R=(P/DZ*100%) - 100%

Rozkład wartości wskaźnika R w stosunku do zwrotu dotacji wygląda następująco:

Kolejnym aspektem warunkowości jest termin oraz forma spłaty dotacji zwrotnej. Spłata może przyjąć formę jednorazową lub na wniosek Beneficjenta być rozłożona na raty. W przypadku spłaty ratalnej nie będą naliczane odsetki. W ramach tego mechanizmu możliwa będzie redukcja wcześniej obliczonej kwoty zwrotu, zgodnie z poniższym schematem:

Oznacza on, że część dotacji podlegająca zwrotowi, przy wcześniejszej spłacie może być niższa o wskazane powyżej wartości procentowe. Zgodnie z przyjętą koncepcją, im wcześniej nastąpi zwrot części dotacji, tym mniejsza będzie końcowa kwota zwrotu. Ponadto okresy spłat rat nie mogą być krótsze niż jeden kwartał.

Dla przykładu duże przedsiębiorstwo jest zobligowane do zwrotu części dotacji, stanowiącej 70% otrzymanego dofinansowania. Gdy wskaźnik R jest równy 85%, firma musi zwrócić 20% tej części, co stanowi 14% całej kwoty dotacji. Ostatecznie w zależności od terminu spłaty ta kwota może zostać stosownie zredukowana o 10% jej wartości w przypadku spłaty jednorazowej w ciągu 30 dni bądź o 5% w przypadku spłaty w ciągu 12 miesięcy. W takim wypadku duże przedsiębiorstwo, którego wskaźnik R wyniesie 85%, jest zobligowane do zwrotu 12,6% kwoty dotacji, jeśli spłata nastąpi w ciągu 30 dni.

Podsumowując, należy zdecydowanie podkreślić, że dotacja warunkowa, szczególnie w przypadku spełnienia określonych warunków, pozostaje nadal niezwykle atrakcyjną formą wsparcia dla przedsiębiorców. Z tego względu warto rozważyć skorzystanie z dostępnej oferty programów unijnych, które oferują tę formę finansowania.


Filip Medoń
Analityk

Nasi Partnerzy