Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to nowa, atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców - program z budżetem o wartości 7,9 mld EUR. Głównym celem tego programu jest wsparcie programów badawczo-rozwojowych, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

FENG to nic innego jak połączenie dwóch programów funkcjonujących w poprzednich perspektywach finansowych – „Innowacyjna Gospodarka” (2007-2013) i „Inteligentny Rozwój” (2014-2020).

ŚCIEŻKA SMART W FENG – CO TO JEST I DLA KOGO?

Jednym z konkursów w programie FENG jest Ścieżka SMART. To konkurs, gdzie w ramach jednego wniosku można wystąpić o dofinansowanie na wszystkie elementy innowacyjnych projektów: na prace badawczo-rozwojowe oraz budowę i rozbudowę służącej im infrastruktury, wdrożenie innowacyjnego produktu na rynek i jego promocję na rynkach zagranicznych, podniesienie kompetencji kadr, a także na zieloną i cyfrową transformację przedsiębiorstwa.

O wsparcie w ramach Ścieżki SMART na projekty modułowe związane z innowacjami, mogą ubiegać się:
- przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
- konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
- konsorcja przedsiębiorców z organizacjami pozarządowymi.

MODUŁOWOŚĆ, CZYLI NOWA STRUKTURA PROGRAMU

FENG, to kompleksowa możliwość finansowania projektów idealnie skrojonych do potrzeb przedsiębiorstwa, co zapewnia modułowość programu obejmująca moduły obowiązkowe oraz opcjonalne, które odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji. Jest to znaczące ułatwienie dla wnioskodawców, ponieważ obecnie wystarczy złożyć jeden wniosek, w ramach którego przedsiębiorstwo samodzielnie komponuje projekt wybierając odpowiednio interesujące go moduły (z siedmiu dostępnych).

Moduły obligatoryjne: 

 • prace badawczo-rozwojowe – polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych, których efektem powinno być innowacyjne rozwiązanie, możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej,
  • wdrożenie innowacji – czyli wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, będącej efektem prac B+R (zrealizowanych samodzielnie lub na zlecenie wnioskodawcy, bądź zakupionych poza projektem).

   Należy tu zaznaczyć, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą zdecydować, który obowiązkowy moduł wybiorą. Natomiast duże przedsiębiorstwa samodzielnie ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu FENG obligatoryjnie muszą realizować co najmniej moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

   Moduły opcjonalne:

   • infrastruktura B+R – przedmiotem modułu jest budowa lub rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego, niezbędnego do realizacji agendy badawczej, prowadzącej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju,
    • cyfryzacja – polega na wprowadzeniu specjalistycznych rozwiązań cyfrowych służących wdrożeniu innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
     • zazielenienie przedsiębiorstw – celem modułu jest transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, a wprowadzane w ramach modułu rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
      • kompetencje – czyli doskonalenie i rozwój kompetencji z określonych obszarów kadry wnioskodawcy oraz osób zarządzających,
       • internacjonalizacja – rozumiana jako promocja zagraniczna produktów (istniejących lub zaplanowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, które wytwarzane są na terenie RP.

        Z modułów opcjonalnych małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa mogą korzystać na tych samych zasadach, czyli według indywidualnych potrzeb.

        Główną zaletą takiej struktury programu jest elastyczność oraz dostosowanie do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa. Nowa struktura programu umożliwia zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców w ramach jednej instytucji, jednego naboru, a co najważniejsze jednego wniosku.

        NOWE, ZNACZY LEPSZE

        Program FENG, to wiele zmian w procesie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie, których głównym wyznacznikiem było maksymalne ułatwienie tego procederu oraz usprawnienie komunikacji wnioskodawcy z instytucją pośredniczącą.  Zmiany mają być widoczne nie tylko na etapie wnioskowania o przyznanie dotacji, ale również na etapie późniejszej obsługi. Zatem co się zmieniło się na lepsze?

        Proces aplikowania, który obecnie wygląda tak, że należy złożyć jeden wniosek do jednej instytucji, co znaczenie ułatwia procedurę wnioskowania o dofinansowanie. Firmy należące do sektora MŚP oraz ich konsorcja składają wniosek o dofinasowanie do PARP, a duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja do NCBR. Natomiast wprowadzona modułowość pozwala przedsiębiorcom na elastyczność i dopasowanie projektu do własnych potrzeb, a ponadto przyspieszy proces wdrażania innowacji.

        Nabory wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki trwają, a zainteresowanie nimi jest duże - dlatego nie warto czekać!

        Nabór w ramach SMART został przesunięty do 30.10.2023 r. w związku z tym jeśli potrzebujesz dodatkowych środków na rozwój firmy, zapraszamy do kontaktu!


        Natalia Gawęda
        Starszy specjalista ds. rozliczania projektów

        Nasi Partnerzy