Plan gospodarki niskoemisyjnej - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Energooszczędność i gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

W ramach realizacji tak postawionych celów Instytucja Zarządzająca i Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 planuje w sposób preferencyjny traktować gminy (lub ich związki), które na etapie aplikowania o środki z programu krajowego POIŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020 na inwestycje realizujące politykę ochrony środowiska i efektywności energetycznej posiadać będą przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy (lub jej związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Firma STRATEGOR przygotowuje profesjonalne Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach przygotowywania planu przeprowadzana jest inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz analizowane są możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań opracowywany jest harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostają zasady monitorowania i raportowania wyników. Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii, z wyjątkiem instalacji objętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

 

Najważniejsze korzyści wynikające ze sporządzenia Planu dotyczą:

  • znacznego ułatwienia i zwiększenia szans w ubieganiu się o dotacje na inwestycje w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020,
  • oszczędności dla budżetu gminy wynikające z optymalizacji zużycia energii,
  • poprawy jakości powietrza na terenie gminy,
  • pozytywnego efektu wizerunkowego, jako gminy odpowiedzialnej, realizującej prośrodowiskową i rozwojową politykę z myślą o lokalnej społeczności w długoterminowej perspektywie.

Jeśli planują Państwo w najbliższych latach inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

  • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
  • wymiana oświetlenia ulicznego,
  • budowa rozproszonych, czystych źródeł energii,
  • modernizacja lub zakup taboru niskoemisyjnego,
  • modernizacja sieci ciepłowniczych,
  • projekty redukujące oddziaływanie hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza,

zalecamy Państwu sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Gminy zainteresowane przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod adresem e-mail: strategor@strategor.pl lub numerem telefonu: (61) 661 21 79.