Odpady - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Odpady

Możliwości finansowania

Gospodarka odpadami jest istotnym elementem zarówno ochrony środowiska, jak i szeroko pojętej gospodarki, stąd analizując gospodarkę odpadami należy rozważać nie tylko kwestie środowiskowe, ale i gospodarcze. Niewłaściwie prowadzona gospodarki odpadami może powodować zanieczyszczenie wszystkich elementów środowiska – ziemi, wód i powietrza, ale także wywoływać np. hałas.

Pomimo postępu, jaki został dokonany w ostatnich latach w obszarze gospodarki odpadami, konieczny jest wzmożony rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie gospodarki odpadami, która nadaje priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi. Wdrożenie nowoczesnej gospodarki odpadami przyniesie zarówno pozytywny efekt gospodarczy (ponowne wykorzystanie surowców i odzysk energii z odpadów), jak i polepszy jakość życia (zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym składowaniem odpadów).

W ramach działania wspierany będzie przede wszystkim rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mający na celu zastąpienie przeważającego obecnie sposobu zagospodarowania tych odpadów (tj. poprzez składowanie) metodami sprzyjającymi praktycznemu zastosowaniu. Istotna w tym kontekście jest także tzw. hierarchia sposobów postępowania z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (czyli wykorzystania odpadów, np. spalanie z odzyskiem energii), unieszkodliwianie, przy czym najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” przewiduje w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi” wsparcie następujących trzech typów projektów:

 • 01 Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów. Wspierane będą działania obejmujące swoim zakresem brakujące w regionach gospodarki odpadami komunalnymi elementy infrastruktury zgodne z hierarchią, w tym, jako element pozwalający na domknięcie systemu, instalacje do termicznego przekształcania odpadów (tzw. spalarnie odpadów).
 •  
 • 02 Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Tego typu projekty będą realizowane w tych regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których instalacja do termicznego przekształcania odpadów już funkcjonuje, bądź też budowa tego typu obiektu jest dopiero planowana.

 •  
 •  
 • 03 Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których na etapie wyboru projektów do dofinansowania zapewniony będzie kompleksowy system zagospodarowania odpadów, a do jego domknięcia brakującym elementem – zgodnie z planem inwestycyjnym – będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wówczas budowa, przebudowa albo remont takiej instalacji może będą realizowane jako samodzielne projekty.

 •  
 •  

Zgodnie Umową Partnerstwa z Komisją Europejską ze środków unijnych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi tworzonych przez zarządy województw.

Katalog kosztów kwalifikowanych do dofinansowania różni się w zależności od typów projektu, ale co do zasady obejmuje wszelkie wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu, takie jak:

 • koszty przygotowania projektu (np. studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy);
 • zakup nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu;
 • koszt nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • roboty i prace budowlane, prace instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji;
 • badania i ekspertyzy, koszty usług finansowych i zabezpieczenia;
 • inwestycje w dodatkową infrastrukturę towarzyszącą.

Intensywność wsparcia dla podmiotów publicznych najczęściej sięga nawet do 80-85% wartości całej inwestycji!

Nasze sukcesy

W temacie zagospodarowania odpadów pozyskaliśmy finansowanie m.in. dla następujących projektów:

 • Budowa małej elektrociepłowni biogazowej na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie;
 • Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych;
 • Opracowanie technologii wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych.