Ifrastruktura kultury - Możliwości finansowania - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Szeroki strumień środków unijnych, który po 2007 roku otrzymała Polska, pozwolił na znaczny rozwój w zakresie infrastruktury kultury. W ciągu tych lat zrealizowano szereg dużych, ważnych oraz strategicznych, z punktu widzenia ochrony dziedzictwa narodowego kraju. Większość tych inwestycji realizowana była przy wsparciu z Funduszu Spójności, głównie poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Nowa perspektywa na lata 2014-2020 oferuje możliwości sfinansowania tego typu inwestycji zarówno z rekordowego pod względem alokacji programu krajowego, jak i środków regionalnych. Z dotacji skorzystają najczęściej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. W zależności od rodzaju inwestycji środki przekazywane są również innym podmiotom – w tym przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność z zakresu wyżej wymienionych obszarów (np. centra kultury itp.).

W zakresie infrastruktury związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego, możliwe jest m.in. sfinansowanie inwestycji przewidujących:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • modernizację wystaw stałych;
 • ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 • konserwacje zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochronę i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
 • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);
 • rozbudowę, przebudowę i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Szczególnym wsparciem objęte są projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP. Jednocześnie, wparcie nie może być kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wsparcie udzielane jest również na nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury.

Dofinansowaniem objęte są projekty dotyczące infrastruktury małej skali, dla których maksymalna wartość wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych; w przypadku projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego znajdujących się na liście UNESCO próg ten wynosi 10 mln euro. Możliwa jest realizacja zintegrowanych działań łączących w sobie kilka elementów infrastruktury małej skali oraz działania komplementarne w zakresie inwestycji produkcyjnych (np. dotyczących przemysłów kultury i kreatywnych realizowanych przez MŚP, promowania rozwiązań innowacyjnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego).

Katalog kosztów kwalifikowanych do dofinansowania różni się w zależności do typów projektu, ale co do zasady obejmuje wszelkie wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu, takie jak:

 • koszty przygotowania projektu (np. studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy);
 • zakup nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu;
 • koszt nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • roboty i prace budowlane, prace instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji;
 • badania i ekspertyzy, koszty usług finansowych i zabezpieczenia;
 • inwestycje w dodatkową infrastrukturę towarzyszącą.

Intensywność wsparcia dla podmiotów publicznych najczęściej sięga nawet do 80-85% wartości całej inwestycji!