Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - Możliwości finansowania - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Według szacunków gminy wiejskie i miejsko-wiejskie planują w latach 2014-2020 zrealizować łączne wydatki majątkowe w kwocie 97 mld PLN, przy założeniu 62,6 mld PLN wsparcia ich środkami zewnętrznymi. Środki te zapewni przede wszystkim Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Na zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym realizację projektów wodno-ściekowych, zagwarantowano ok. 3,1 mld EUR. Głównymi celami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” są:

  • rozwój infrastruktury środowiskowej, w tym budowa, rozbudowa lub modernizacja zakładów zagospodarowania odpadów, ze względu na:
    - konieczność ograniczenia zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków;
    - efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych;
    - wdrożenie efektywniejszych rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków przemysłowych;
  • dostosowanie do zmian klimatu;
  • ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej;
  • poprawa jakości środowiska miejskiego.

Celem działania jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Planowana jest przede wszystkim realizacja priorytetowych inwestycji przewidzianych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

W ramach działania wspierane będą inwestycje w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM. W województwie mazowieckim wsparcie udzielane będzie również w aglomeracjach z przedziału 2 000-10 000 RLM. Wszystkie projekty będą oceniane pod względem stopnia przygotowania inwestycji do realizacji, uregulowania własności gruntów (wymagane jest 50% dla inwestycji liniowych i 100% dla inwestycji punktowych) oraz wartości zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) realizowane mogą być projekty zlokalizowane w aglomeracjach pomiędzy 2 000 a 10 000 RLM i dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę. Niektóre RPO przewidują możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach osadnictwa rozproszonego lub wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych.

O unijną dotację aplikować mogą m.in. jednostki samorządowe, podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prawne czy podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządowych z ich większościowym udziałem. Dotacje wypłacane będą w formie zaliczek i refundacji.