Infrastruktura badawczo-rozwojowa - Możliwości finansowania - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Nierzadko powodem, dla którego przedsiębiorcy rezygnują z prowadzenia działalności badawczej we własnym zakresie jest brak odpowiedniego zaplecza. Mowa tu przede wszystkim o specjalistycznej aparaturze i sprzęcie, a także o powierzchni przeznaczonej na działalność B+R. Bardzo często to właśnie infrastruktura badawczo-rozwojowa jest najbardziej kosztownym przedsięwzięciem związanym z prowadzeniem badań.

Perspektywa finansowa 2007-2013 nie przewidywała dotowania tzw. „twardych przedsięwzięć” związanych z działalnością badawczą, dlatego też pojawienie się takiej możliwości w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 może cieszyć się dużym zainteresowaniem! O dofinansowanie aplikować mogą zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duże podmioty. Środki dedykowane zakupom infrastrukturalnym ulokowano w programach krajowych oraz regionalnych.

Przykłady programów finansujących zakup infrastruktury badawczej wśród przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz do dużych podmiotów

Program dedykowany jest wsparciu tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Założeniem działania jest współfinansowanie inwestycji w aparaturę, urządzenia i obiekty budowlane oraz inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Realizowane będą wyłącznie projekty w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną, a dalej przyznającą dofinansowanie jest Ministerstwo Rozwoju.

Koszty kwalifikowalne możliwe do sfinansowania

W ramach projektów infrastrukturalnych dofinansowaniu podlegają następujące koszty inwestycyjne:

  • nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego);
  • nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń i linii technologicznych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;
  • nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Kryteria oceny wniosków

W projektach infrastrukturalnych takich jak program 2.1 POIR o przyznaniu dofinansowania decydują następujące czynniki:

  • udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi – podczas oceny aplikacji, pod uwagę brany jest charakter i forma ww. współpracy oraz właściwy dobór podmiotu w stosunku do planowanych badań;
  • udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych – badaniu podlega przewidywana wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub związku z realizacją projektu w stosunku do całkowitych wydatków inwestycyjnych firmy w ww. okresie;
  • przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R – oceniany jest wzrost zatrudnienia pracowników B+R w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia u Wnioskodawcy.

Kluczowe podczas oceny wniosków jest także spełnienie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, takich jak wpisanie projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, wykazanie opłacalności i trwałości finansowej przedsięwzięcia oraz odpowiednie przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu.