Projekty Badawczo-Rozwojowe - Szybka ścieżka - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Mimo zauważalnej w ostatnich latach progresji poziomu innowacji w polskiej gospodarce, dynamika wzrostu na tle innych krajów członkowskich nadal jest niezadowalająca. Powodem może być fakt, iż przedsiębiorcom wciąż brakuje odpowiedniego zaplecza i nierzadko motywacji, by zrealizować zadania umożliwiające wdrożenia nowatorskich rozwiązań w działalności gospodarczej. Mowa tu przede wszystkim o przeprowadzeniu prac badawczych, których celem byłoby opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii bądź produktu, stworzenie prototypu oraz jego przetestowanie i potwierdzenie zasadności wdrożenia.

W związku z powyższym, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, wśród funduszy europejskich znaleźć można szereg programów, których celem jest wspieranie projektów badawczych. O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dofinansowania, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Nowością w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest fakt, iż dużą ilość dostępnych środków ulokowano w regionach – niemalże każde województwo przewiduje organizację konkursów na najciekawsze projekty badawcze!
 
Przykłady programów finansujących działalność B+R wśród przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) – działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz do dużych podmiotów„Szybka Ścieżka” stwarza możliwość sfinansowania przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pierwszy rodzaj z ww. działań stanowią badania polegające na zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania do nich znaczących ulepszeń. Maksymalny poziom wsparcia, jaki można uzyskać w przypadku badań przemysłowych wynosi 70%. Drugi rodzaj badań polega z kolei na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu oraz wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Maksymalny poziom wsparcia, jaki można uzyskać w przypadku prac rozwojowych wynosi 45%. Podsumowując, projekt B+R może obejmować wszelkie działania prowadzące do opracowania nowego lub udoskonalonego produktu czy też nowej lub udoskonalonej technologii produkcji, czyli działania, które firma podejmuje, aby móc zaoferować klientom produkt bardziej dopasowany do ich potrzeb. Bardzo często to wskazane przez kontrahentów bariery, wady czy braki dają początek procesom badawczo-rozwojowym firmy.
Instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną, a dalej przyznającą dofinansowanie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo dużą zaletą „Szybkiej Ścieżki” jest sprawny proces oceny wniosków. NCBiR gwarantuje, że projekty zostaną ocenione w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków.
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator) – działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz do dużych podmiotów„Demonstrator” stwarza z kolei możliwość sfinansowania prac B+R składających się wyłącznie z etapu prac rozwojowych z uwzględnieniem wytworzenia instalacji pilotażowej. Prace rozwojowe obejmują działania polegające na budowie prototypu w dużej skali, zbliżonej do rzeczywistej, a następnie na przeprowadzaniu testów, optymalizacji czy produkcji próbnej. Etap ten kończy się opracowaniem gotowego do wdrożenia rozwiązania. Na etapie tym zwykle sporządzana jest ostateczna dokumentacja techniczna, a także zgłoszenie patentowe.
Podobnie jak w przypadku działania 1.1.1, instytucją oceniającą wnioski oraz przyznającą dofinansowanie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Sektorowe programy B+RProgramy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej czy też z inicjatywy klastrowej lub izby branżowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Do przykładowych programów sektorowych zaliczyć można:

 

 • Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOCHEM;
 • Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOTEXTILE;
 • Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOSBZ.

Instytucją oceniającą projekty oraz przyznającą dofinansowanie jest również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Koszty kwalifikowalne możliwe do sfinansowania

W ramach wszystkich wyżej wymienionych projektów badawczych dofinansowaniu podlegają między innymi:

 • koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac B+R;
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
 • koszty materiałów (surowce, półprodukty, odczynniki);
 • elementy służące do budowy instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • sprzęt laboratoryjny (o ile nie mieści się w kategorii środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości);
 • amortyzacja budynków;
 • dzierżawa lub wieczyste użytkowanie gruntów;
 • koszty podwykonawstwa.

Kryteria oceny wniosków

We wszystkich projektach badawczych, dla instytucji oceniającej kluczowe znaczenie mają trzy zasadnicze czynniki, a mianowicie:

 • nowość rezultatów projektu – rozumiana jako nowość co najmniej w skali polskiego rynku biorąc pod uwagę nowe cechy i funkcjonalności produktu w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku;
 • zapotrzebowanie rynkowe – oceniane pod kątem możliwości zaspokojenia faktycznych potrzeb odbiorców oraz konkurencyjności produktu lub technologii będących efektem prac B+R względem innych podobnych rozwiązań oferowanych na rynku;
 • opłacalność wdrożenia – mierzona poprawą wyników firmy, biorąc pod uwagę projekcję spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z wdrożeniem ww. produktu lub technologii do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wszystkie powyżej przedstawione kryteria są punktowane, w związku z czym, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję, decydujące o przyznaniu dofinansowania. Należy jednak mieć na uwadze, że programy skierowane na działalność B+R obligują dodatkowo Wnioskodawców do zapewnienia odpowiedniego zaplecza do realizacji badań w postaci wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu badawczego oraz kadry menadżerskiej, a także odpowiednich zasobów technicznych. Kluczowe jest również wpisywanie się zakresu projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a dokładniej w jeden z następujących obszarów tematycznych:

 • Zdrowe społeczeństwo;
 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;
 • Zrównoważona energetyka;
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami;
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Nie bez znaczenia jest też przemyślany i efektywny sposób zarządzania projektem badawczym oraz dokładna weryfikacja, czy zaproponowane w projekcie rozwiązanie w postaci nowego lub udoskonalonego produktu bądź technologii nie narusza cudzych praw własności intelektualnej.