Dotacje na elektrownie wiatrowe - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Od czasu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej branża odnawialnych źródeł energii (OZE) zyskuje na atrakcyjności w oczach inwestorów. Zapotrzebowanie na czystą energię zwiększa się na skutek zarówno rosnących globalnych nacisków politycznych i społecznych, jak i ze względu na zmieniające się regulacje środowiskowe i energetyczne.

Niepewna sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii sprawia, że ilość oddawanych do użytkowania instalacji drastycznie zmalała. Trudności firm z branży potęguje spadek cen energii elektrycznej i świadectw pochodzenia zielonej energii oraz niestabilność polskiego prawodawstwa. Sprawia to, iż do realizacji przedsięwzięć wymagane jest pozyskanie dodatkowych, bezpiecznych źródeł finansowania, które zmniejszą ryzyko inwestycyjne. W obliczu takiej sytuacji, dotacja to najlepszy sposób na zaspokojenie potrzeb kapitałowych – nie tylko poprawia ona wskaźniki opłacalności całej inwestycji, ale i znacznie zwiększa szanse na pomyślny montaż finansowy – w przypadku braku wkładu własnego, banki znacznie przychylniej udzielają kredytów na realizację projektów, którym przydzielone zostało dofinansowanie.

Eksperci Strategora specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje z zakresu wszystkich powszechnie stosowanych odnawialnych źródeł energii. Najszerszym obszarem naszej działalności są dotacje na elektrownie wiatrowe oraz biogazownie oparte na wysokosprawnej kogeneracji, czyli branże nie tylko najszybciej rozwijające się, ale też dziedziny OZE o największym potencjale w Polsce, uwzględniając jej uwarunkowania środowiskowe i klimatyczne. Nasze doradztwo skupia się również na projektach inwestycyjnych z innych obszarów energetyki odnawialnej, a więc energetyki biogazowej, fotowoltaicznej, biomasy, wodnej, geotermalnej oraz w zakresie rozwiązań hybrydowych.

 

Inwestycje możliwe do sfinansowania:

 • energetyka wiatrowa;
 • biogaz;
 • fotowoltaika;
 • biomasa;
 • energetyka wodna;
 • geotermia;
 • sieci przesyłowe dla OZE;
 • rozwiązania hybrydowe.

Rynek odnawialnych źródeł energii tworzy nowe możliwości inwestycyjne i wyzwania biznesowe. Nasi eksperci dysponując doświadczeniem i rozumiejąc specyficzne uwarunkowania rynku OZE, pozwolą Państwu wykorzystać drzemiący w tej branży potencjał.

Doradcy Strategora poszukując dla Państwa możliwości finansowania inwestycji w OZE mają do dyspozycji kilka istotnych źródeł, które dzielą się na dwie podstawowe grupy:

 • środki z budżetu Unii Europejskiej;
 • środki krajowe.

Dotacje z Unii Europejskiej dają największe i najszersze możliwości finansowania inwestycji w OZE. W ramach programów operacyjnych, w szczególności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w budżecie 2014-2020 przeznaczono kilkusetmilionowe środki na te cele.

W ramach jednego z najważniejszych unijnych instrumentów finansowego wsparcia inwestycji w OZE, Działania 1.1. "Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej", możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki (w przypadku przystąpienia projektu do systemu aukcyjnego) lub dotacji (w przypadku rezygnacji z systemu aukcyjnego). Przewidziano łącznie ponad pół miliarda złotych na instalacje wykorzystujące:

 • energię wiatru o mocy powyżej 5 MWe;
 • promieniowanie słoneczne o mocy powyżej 2 MWe/2MWth;
 • biomasę o mocy powyżej 5 MWe/MWth;
 • biogaz o mocy powyżej 1 MWe;
 • wodę o pomocy powyżej 5 MWe;
 • energię geotermalną o mocy powyżej 2 MWth.

Instytucją, która zajmuje się wdrażaniem tego działania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co istotne, fundusze europejskie wyjątkowo mocno wspierają instalacje wysokosprawnej kogeneracji, które, w ramach osobnego działania, mogą uzyskać wysokie dotacje. Działanie 1.6.1., „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” to jedyny konkurs ogólnopolski, w którym instalacje energetyczne mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji.

Konkurs umożliwia dofinansowanie kosztów związanych z budową nowych lub rozbudową (zwiększeniem mocy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (lub chłodu) w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach o mocy powyżej 1 MW. W ramach projektów można uzyskać również dofinansowanie na budowę sieci ciepłowniczych, które umożliwią efektywną dystrybucję wytwarzanego ciepła.

Mniejsze instalacje mogą być dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Za ich wdrożenie najczęściej odpowiedzialne są Urzędy Marszałkowskie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Każde województwo z osobna zorganizuje i dofinansuje projekty budowy mniejszych instalacji, dysponując każdorazowo niemałym budżetem. Co istotne, większość województw zdecydowała się mocno wesprzeć rozwój lokalnych jednostek OZE, oferując głównie dotacje.

Koszty kwalifikowane możliwe do sfinansowania:

 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń (wraz z kosztami ich instalacji i uruchomienia);
 • zakup nieruchomości i budynków;
 • materiały i prace budowlane;
 • najem, dzierżawa lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji;
 • analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze (w tym niekiedy także koszt opracowania Studium Wykonalności/Biznesplanu jako załącznika do wniosku o dofinansowanie).

W związku z wejściem w życie rozwiązań z zakresu polityki horyzontalnej, wysokość dofinansowania dla projektu jest zależna od rentowności danej inwestycji i wyliczana będzie z wykorzystaniem mechanizmu luki finansowej, jednak nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Kryteria oceny wniosków

To, co łączy większość programów dotacyjnych, to kryteria decydujące o przyznaniu dotacji. Do najczęściej wymaganych oraz najwyżej punktowanych kryteriów należą:

 • kryterium efektywności – czyli np. ilość produkowanych MWh w przeliczeniu na kwotę dotacji lub ilość unikniętej emisji dwutlenku węgla; w ramach tego kryterium premiowane są najefektywniejsze energetycznie i kosztowo projekty;
 • kryterium potencjału wnioskodawcy – odnoszące się do wykazywanego przez wnioskodawcę doświadczenia w podobnych inwestycjach oraz posiadania wykwalifikowanej kadry.

Projekty powinny być możliwie zaawansowane pod kątem administracyjnym: posiadać projekty techniczne, budowlane, decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia do sieci, pozwolenia na budowę oraz zapewnione finansowanie wkładu własnego.