Badania na rynek - Rozbudowa i wyposażenie firmy - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Możliwości finansowania

Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców nadal cieszą się programy dedykowane działalności inwestycyjnej, w których to dofinansowanie obejmuje m.in. budowę lub rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, a także zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń. Celem tego typu przedsięwzięć jest poprawa konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie i udoskonalenie dotychczasowej oferty asortymentowej.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 oferuje wiele działań ukierunkowanych na rozwój firmy poprzez jej rozbudowę i wyposażenie. Środki finansowe ulokowane są zarówno w programach regionalnych jak i krajowych. Jednym z najbardziej interesujących działań dla przedsiębiorców jest działanie 3.2.1 "Badania na rynek", dające możliwość wdrożenia wyników prac B+R i sfinansowania kosztów związanych z rozbudową i wyposażeniem firmy. Należy jednak mieć na uwadze, że dotacje w wyżej przedstawionym zakresie dostępne są jedynie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Co więcej, skala trudności, biorąc pod uwagę kryteria konkursowe, jest naprawdę bardzo wysoka! Wszystkie projekty inwestycyjne muszą wykazywać się innowacyjnością, najczęściej ulokowaną zarówno w technologii jak i produktach będących wynikiem zrealizowanego przedsięwzięcia.

Przykłady programów finansujących działalność inwestycyjną przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynekZałożeniem i celem działania „Badania na rynek” jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz wprowadzeniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Współfinansowanie innowacyjnych na skalę światową projektów wdrożeniowych (tzw. „twardych inwestycji”) ma stanowić dodatkową zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych przez przedsiębiorstwa. Udostępnienie wsparcia ze środków unijnych w formie „Badań na rynek” jest również istotne z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R.
Instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną, a dalej przyznającą dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczneZałożeniem działania jest wsparcie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem przeprowadzenia własnych lub nabytych prac B+R. Otrzymane efekty badań powinny mieć postać prawa własności przemysłowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W działaniu kluczowe jest także zaplanowanie w projekcie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych i jednocześnie innowacyjnych produktów w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną, a dalej przyznającą dofinansowanie, jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Koszty kwalifikowalne możliwe do sfinansowania

W ramach projektów związanych z rozbudową i wyposażeniem firmy dofinansowaniu podlegają następujące koszty inwestycyjne:

  • nabycie nieruchomości;
  • roboty i materiały budowlane;
  • zakup lub wytworzenie środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń;
  • zakup wartości niematerialnych lub prawnych.

Kryteria oceny wniosków

W przypadku krajowych programów dotujących działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, kluczowe znaczenie mają dwa zasadnicze czynniki, a mianowicie:

  • innowacyjność – zarówno w przypadku technologii, jak i produktu należy przedstawić cechy, parametry i funkcjonalności, które wyróżniają ww. technologię bądź produkt na tle dostępnych na rynku rozwiązań alternatywnych;
  • potencjał rynkowy – badaniu podlega konkurencyjność zaproponowanego rozwiązania w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku; dodatkowo brana jest również pod uwagę przewidywana wielkość rynku mająca bezpośrednie przełożenie na sukces ekonomiczny projektu.

Oba powyższe kryteria są punktowane, w związku z czym, biorąc pod uwagę zainteresowanie przedsiębiorców tego typu działaniami, decydujące o przyznaniu dofinansowania. Należy jednak zaznaczyć, że o sukcesie projektu i przyznaniu dofinansowania decydują również takie czynniki jak zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu, racjonalność przedstawionych wydatków, a także stopień przygotowania projektu do realizacji.

Wysokość dofinansowania oraz procent dofinansowania mogą być różne – w zależności od wybranego programu, od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. Poniższa ilustracja przedstawia kształtowanie się procentu dofinansowania dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw i województw:

Powyższa ilustracja wskazuje na procent dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wartość tą należy:

  • zwiększyć o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw;
  • zwiększyć o 10% dla średnich przedsiębiorstw.