Efektywność energetyczna - Strategor Poznań
Akceptuj Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.

Efektywność energetyczna

Możliwości finansowania

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa aniżeli w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40% niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.

Wsparcie unijne na rzecz efektywności energetycznej udzielane jest Polsce przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Instytucja ta wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w polskich jednostkach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zależności od rodzaju wsparcia, zainteresowany podmiot może starać się o dotację bezzwrotną lub zwrotną (np. preferencyjny kredyt). Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane m.in. w następujących obszarach:

  • Audyty energetyczne i elektroenergetyczne (np. źródeł ciepła, linii ciepłowniczych; budynków przemysłowych, procesów technologicznych);
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią;
  • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu;
  • Modernizacja procesów przemysłowych;
  • Termomodernizacja budynków.

Oprócz funduszy zarządzanych przez NFOŚiGW, beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną i działania zasobooszczędne będą mogli także liczyć na dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego – „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

W ramach tych działań przewiduje się wsparcie przebudowy lub wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód). Przewiduje się także wsparcie systemów automatyki i monitoringu mediów energetycznych. Ponadto, gdy wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wsparciem może zostać objęta tzw. głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, a także modernizacja /wymiana lokalnych źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie (w tym wymiana na instalacje OZE).

Efektem działania będzie stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na stworzenie bardziej efektywnego systemu produkcji w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki. Dodatkowym efektem realizacji działania będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii oraz środowiskowego wizerunku przedsiębiorstwa.

Elementem wymaganym przy aplikowaniu o środki jest posiadanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wykonanego zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach. Audyt ten określa zakres inwestycji oraz planowane do osiągnięcia oszczędności.

Dofinansowanie udzielane jest głównie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach, w wysokości nawet do 75% wartości projektu. Dodatkową premią jest umorzenie, w wysokości nawet 15% wartości inwestycji, udzielane w przypadku terminowego osiągnięcia zakładanych oszczędności energii oraz związanej z tym redukcji emisji dwutlenku węgla.

Nasze sukcesy

W swojej dotychczasowej działalności STRATEGOR pozyskał dofinansowanie m.in. dla projektu pt. „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”. Zakres merytoryczny projektu dotyczy bezpośrednio zagadnień energooszczędności oraz odnawialnych źródeł energii i ich zastosowania w gospodarstwach rolnych oraz zakładach przetwórstwa żywności. Wiąże się on również ze zmianami klimatycznymi rzutującymi na jakość powstającej produkcji rolnej oraz zwiększającymi wynikające z jej realizacji ryzyka.

Konsorcjum, które podjęło się realizacji tego ambitnego projektu zrzesza najważniejsze w skali kraju instytuty badawcze oraz przedsiębiorców, takich jak: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. (Lider), Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX - CENARO", Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Zootechniki PIB, Wasko S.A., Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.